Zvanje   Vanredni profesor
Uža naučna oblast: Opšte pravne nauke

Akademska karijera:
 
Doktorat: 2009 Pravni fakultet, Univerzitet u Beogradu Filozofija prava
Magistratura: 2005 Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu Filozofija
Diploma: 2001 Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu  Filozofija
Reprezentativne reference:


Knjige (autorstvo, uredništvo, prevod)
    

 • Franeta, Duška, Ljudsko dostojanstvo kao pravna vrednost, Centar za izdavaštvo Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Beograd 2015.

 • Franeta, Duška i Protopapadakis, Evangelos, ur., Primenjena etika, Mediterran Publishing & Hellenic Society for Ethics, Novi Sad 2014.

 • Vrkatić, Lazar, Predavanja iz praktičke filozofije, priredila Duška Dobrosavljev, Fakultet za pravne i poslovne studije, Novi Sad  2008.

 • Zimel, Georg, Šopenhauer i Niče, prevela Duška Dobrosavljev, IKZS, Novi Sad 2008.

 • Plesner, Helmut, Granice zajednice, prevela Duška Dobrosavljev, IKZS, Novi Sad 2004.

Naučni radovi (izbor)
     

 • Franeta Duška, „Human Dignity in Serbia's Legal Order“, Handbook on Human Dignity in Europe, eds. Becchi Paolo, Mathis Klaus,University of Lucerne, Lucerne - forthcoming.

 • Franeta, Duška, „Dvorkinova teorija tumačenja“, Nasleđe političke i pravne filozofije Ronalda Dvorkina, prir. Biljana Đorđević i Miloš Zdravković, Srpsko udruženje za političku i pravnu filozofiju, FPN, Pravni fakultet u Beogradu, Beograd 2015, 105 -119.

 • Franeta Duška, „Aksiologija prava u delu Radomira Lukića“, Naučno nasleđe Radomira D. Lukića, SANU, Beograd 2015, 181 -192.

 • Franeta, Duška, „Profesionalna etika i problem paternalizma: klizav teren stupnjevanja etičke kompetentnosti“, Primenjena etika, ur. Franeta, Duška, Protopapadakis, Evangelos, Mediterran Publishing & Hellenic Society for Ethics, Novi Sad 2014, 217- 239.

 • Franeta, Duška, Ljudsko dostojanstvo između pravnodogmatičkih i filozofskih zahteva. Smisao, pretpostavke i implikacije Dirigovog shvatanja ljudskog dostojanstva, Filozofska istraživanja 31/4, Hrvatsko filozofsko društvo (HFD), Zagreb 2012, 825- 842.

 • Franeta, Duška, Jedna novija debata o ljudskom dostojanstvu i problem tragičnog i apsurdnog u pravu, Anali Pravnog fakulteta u Beogradu 2, Beograd 2011, 193- 211.

 • Franeta, Duška, Jurisprudence, Legal Ethics and Virtue, Ethiki 8, Faculty of Philosophy, University of Athens, Athens 2011, 46 -67.

 • Franeta, Duška, Ideal nepristrasnosti u etici i pravu, Civitas, Fakultet za pravne i poslovne studije, Novi Sad 2011, 9 -20.

 • Franeta, Duška, „The Place of Human Dignity in European Legal Documents and Environmental Concerns“, Proceedings of  2nd International Meeting on Environmental Ethics, University of Athens 2010, 144- 159.

 • Franeta, Duška, „Pojam i značaj profesionalnog integriteta u unapređenju pravne etike“, Društveni izazovi evropskih integracija - Srbija i uporedna iskustva, ur. Đurić, Đorđe, Fakultet za pravne i poslovne studije, Novi Sad 2010, 52 -66.

 • Dobrosavljev, Duška, Žak Derida: O duhu, Filozofska istraživanja 28/1, HFD, Zagreb 2008, 246- 248.

 • Dobrosavljev, Duška, Bioetika u mrežama ontologija, Habitus, Centar za multikulturalnost, Novi Sad  2007, 145- 150.

 • Dobrosavljev, Duška, Pojam javnosti i pojam autentičnosti u filozofiji Martina Hajdegera, Filozofski godišnjak, Banja Luka 2006, 263 -279.

 • Dobrosavljev, Duška, Mišel Fuko, Filozofska istraživanja101/1, HFD, Zagreb 2006,  775- 778.

 • Dobrosavljev, Duška, Bioetičke dileme, Žurnal za sociologiju, Vojvođanska sociološka asocijacija, Novi Sad 2006,  226- 228.

 • Dobrosavljev, Duška, Omeđivanje prošlosti, Habitus, Centar za multikulturalnost, Novi Sad 2005, 255- 265.

 • Dobrosavljev, Duška, Gadamerova hermeneutika kao praktička filozofija, Filozofska istraživanja 88/1, HFD, Zagreb 2003, 127-153.

 • Dobrosavljev, Duška, Javno mišljenje: izbegavanje odgovornosti i krivica, Glasnik Advokatske komore Vojvodine 62, Novi Sad 2002, 220 -225.

Naučna i stručna aktivnost nastavnika:
 

 • Objavila tridesetak naučnih radova i naučnih prikaza, kao i veći broj prevoda radova s engleskog i nemačkog jezika, iz oblasti Filozofije.

 • Učestvovala s izlaganjima na većem broju naučnih skupova:

  • Vrednosti i identitet, Novi Sad, 2015; Naučno nasleđe Radomira D. Lukića, SANU, Beograd, 2014;

  • Nasleđe pravne i političke filozofije Ronalda Dvorkina, Beograd, 2013;

  • Priroda- društvo- politika. Povodom 300. godišnjice rođenja Jean-Jacques Rousseaua, Zagreb, 2012;

  • Država i pravo - pojmovi u tranziciji, Novi Sad, 2011;

  • 2nd International Meeting for Environmental Ethics, Atina, 2010;

  • Društveni izazovi evropskih integracija - Srbija i uporedna iskustva, Novi Sad, 2010;

  • The Challenges of the Contemporary Jurisprudence, Beograd, 2010;

  • 5. lošinjski dani bioetike, Mali Lošinj, 2006; 4. lošinjski dani bioetike, Mali Lošinj, 2005 itd.

 • Akademsku karijeru započela je kao asistent -pripravnik  2003. godine, a na Fakultetu za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić zaposlena je od osnivanja. Predaje Filozofiju prava, Pravnu etiku i Etiku.

Ostali značajni podaci (usavršavanja, nagrade i sl.):
     

 • 2014. nagrađena od strane Fondacije „Miodrag Jovičić“ u sardanji s porodicom Ljubomira Tadića (nagrada za doktorsku disertaciju iz oblasti Filozofije prava).

 • 2009. doktorirala s odlikom; više puta nagrađivana za izuzetan uspeh tokom studija.

 • 2002/2003. nagrađena stipendijom DAAD u svrhu desetomesečnog naučno- istraživačkog boravka na Rupreht Karlovom univerzitetu u Hajdelbergu

 • 2000. nagrađena stipendijom DAADa.

 • 2006. i 2007. pohađala 1.  i  2. Međunarodnu letnju škola bioetike u malom Lošinju u organizaciji Univerziteta Zagreb i Univerziteta Bohum.

 • Pohađala niz seminara i učestvovala kao izlagač ili organizator u promocijama naučnih dela, raspravama i naučnim skupovima.

 • Jezici: odlično vlada engleskim i nemačkim jezikom i služi se francuskim jezikom (Certificate of Proficiency in English Univerziteta u Kembridžu, DELF A1, A2, A3 Ministarstva za obrazovanje Francuske).

 • Od 2011. članica Srpskog udruženja za filozofiju prava.