Zvanje  

Saradnik praktičar

Uža naučna oblast: Krivično pravne nauke i Menadžment bezbednosti  
   
Naučna i stručna aktivnost nastavnika:
  • Zaposlena u Osnovnom sudu u Nišu.

  • Od 2015. Godine radi kao sudija Osnovnog suda u Nišu i to u oblasti krivičnog, porodičnog prava kao i poslove vezane za produženje hitnih mera prema Zakonu o sprečavanju nasilja u porodici.

  • Takođe obavlja poslove sudije za prethodni postupak van radnog vremena.