Zvanje  

Gostujući profesor - docent

Uža naučna oblast:

Socijalna i organizacijska psihologija


Akademska karijera:
 
Doktorat: 2016 Filozofski fakultet, Beograd

Psihologija rada i organizacije

Magistratura: 2012 Filozofski fakultet, Beograd

Psihologija rada i organizacije

Diploma: 2003 Filozofski fakultet, Banja Luka

Socijalna psihologija

Reprezentativne reference:

 • Franceško, M. i Mirković, B. (2008). Organizaciono ponašanje: moć poznavanja organizacionog ponašanja. Novi Sad: Prometej i USEE
 • Mirković, B., Čizmić, S. (2011). Active job search: The influence of socio-demographic characteristics. Sociološki pregled, 45 (4), str. 505–530.
 • Mirković, B., Čizmić, S. (2013). Suočavanje sa stresom izazvanim nezaposlenošću: uticaj osobina ličnosti i socio-demografskih karakteristika. Tematski zbornik radova ''Komunikacija i ljudsko iskustvo'' (VII konferencija sa međunarodnim učešćem Dani primenjene psihologije u Nišu, 23-24. septembar 2011), Niš: Filozofski fakultet Univerziteta u Nišu, str. 377-394.
 • Mirković, B., Radetić-Lovrić, S., Đurić, D. (2013). Spremnost studenata na aktivno traženje posla: uticaj zaokupljenosti poslom, doživljaja društvene pravde i socio-demografskih karakteristika. Zbornik radova sa naučno-stručnog skupa sa međunarodnim učešćem ''Psihološka istraživanja učenja i ponašanja'' (Banja Luka, 08.-09. jun 2012), Banja Luka: Filozofski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci i Društvo psihologa Republike Srpske, str. 169-184.
 • Mirković, B., Čizmić, S. (2013). Personalni i organizacijski činioci odanosti organizaciji. Zbornik radova ''III Kongresa psihologa Bosne i Hercegovine s međunarodnim učešćem'' (Mostar, 14.-16. marta 2013.), Široki Brijeg: Logotip, str. 177-194.
 • Mirković, B., Čizmić, S. (2014). Zadovoljstvo poslom: uticaj organizacijske kulture, organizacijske pravde i demografskih karakteristika. Tematski zbornik radova ''Individualne razlike, obrazovanje i rad“ (Konferencija dani primenjene psihologije IX, 27-28. septembar 2013), Niš: Filozofski fakultet Univerziteta u Nišu, str. 233-249.
 • Mirković, B., Čizmić, S. (2014). Personalne karakteristike nezaposlenih osoba. Radovi - časopis za humanističke i društvene nauke, 20, str. 101-122.
 • Mirković, B. (2014). Psihometrijska provjera i validacija skale organizacijske pravde na srpskom uzorku. Primenjena psihologija, 7(4), str. 599-619.
 • Mirković, B., Čekrlija, Đ. (2015). Karakteristike ličnosti zaposlenih i zadovoljstvo poslom. Radovi - časopis za humanističke i društvene nauke, 22, str. 213-220.
 • Mirković, B., Čizmić, S. (2017). Moderatorska uloga nacionalne kulture u relacijama dimenzija ličnosti modela velikih pet i odgovornog organizacionog ponašanja. Primenjena psihologija, 10(1), str. 103-117.

 

Naučna i stručna aktivnost nastavnika:

 • Nastavnik ima objavljenih 48 naučnih radova

 • Nastavnik je bio član Upravnog odbora Društva psihologa Republike Srpske od 2005. do 2015. godine
 • Nastavnik je od 2016. godine angažovan kao stručni saradnik za upravljanje ljudskim resursima u kompanijama koje u Bosni i Hercegovini vrše proizvodnju za kompaniju IKEA
 • Nastavnik je bio recenzent dva međunarodna zbornika radova: Work and Family relations at the beginning of the 21st century Filozofskog fakulteta u Nišu, International Thematic Proceedings of 11th Conference Days of Applied Psychology Filozofskog fakulteta u Nišu