Osnovne akademske studije


 

Osnovne akademske studije traju 8 semestara.

Potreba za kompetentnim kadrom je evidentna zbog ekspanzije inostranih kompanija, privatizacije, i željom i potrebom javnosti da se obuči u engleskom jeziku. Studijski program Engleski jezik ima za svrhu obrazovanje kompetentnog kadra,  osposobljenog  za niz prepoznatljivih i jasno definisanih  zanimanja u okvirma jezičke prakse i sticanja stručnog zvanja Diplomirani filolog anglista.

 

Studijski program Engleski jezik ima za cilj prenošenje, savladavanje i sticanje naučnih i stručnih znanja, kompetencija i akademskih veština potrebnih za angažovanje u  delatnostima vezanim za engleski jezik – prevođenje i edukacija iz oblasti engleskog jezika.


Specifični cilj ovog programa je obuka iz pravne i poslovne teminologije, što za cilj ima stvaranje kompetentnog prevodilačkog kadra u privredi i javnim preduzećima, kao i  finansijskim ustanovama,  privatnom sektoru, i sl.  

 

Ciljevi studijskog programa mogu se uže definisati:

  • Usvajanje znanja iz oblasti lingvistike (opšta lingvistike, fonetike i fonologije, morfologija, sintaksa, pragmatika, sociolingvistika) postvlja teoretske okvire ove naučne grane. Takođe, lingvističke oblasti koje se izučavaju doprinose podizanju jezičke komeptencije, kao i stvaranju fundamentalnih znanja potrebnih za dalja stručna usavršavanja, tj. upis na master studije – što je važan cilj osnovnih akademskih studija.

  • Sticanje nastavničkih kompetencija – kroz predmet Metodika nastave engleskog jezika, u okviru koje studenti uče kako teoretske okvire, tako i stiču praktična znanja za stručno izvođenje nastavnog procesa

  • Usvajanje i uvežbavanje jezičkih veština doprinose kompetentnoj upotrebi engleskog jezika, u svim oblastima rada: prevođenje, korespodencija, lektorisanje, usmena komunikacija. Osim osnovne četiri jezičke veštine (govor, pisanje, čitanje i slušanje) takođe se razavijaju i veštine usmenog i pismenog prevođenja, a predmeti kroz koje studenti stiču ova znanja i  veštine su: savremeni engleski jezik, tehnike prevođenja, usmeno prevođenje,  akademsko pisanje, i sl.

  • Cilj je postizanje C2 nivoa jezičke kompetencije po ZEO (CEFR – Common European Frame of Reference)

  • Usvajanje stručne terminologije iz oblasti prava i poslovanja u okviru grupa predmeta engleski poslovni jezik i engleski pravni jezik

  • Razmevanje različitosti kultura i posebnosti poslovne kulture (književni, istorijski i kulturološki predmeti). Uspešna poslovna komunikacija nije moguća bez kulturne osetljivosti – ona je preduslov uspešnom i efikasnom poslovanju

  • Sticanje znanja i uvežbavanje veština vezanih za šire poslovanje (aplikativni softver, predmeti iz obalsti prava i poslovne psihologije) daju celovitost visokom obrazovanju i pripremljenosti kandidata za uspešno poslovanje.

  • Predmeti na studijskom programu Engleski jezik su raspoređeni tako da studenti postepeno i temeljno ulaze u problematiku izučavanja jezika, teoretske lingvistike, jezičkih veština i veština vezanih za opšte obrazovanje i opšte poslovanje.

O STUDIJSKOM PROGRAMU

  OSNOVNE STUDIJE
  MASTER STUDIJE
  UPIS
  NASTAVNO OSOBLJE
  PREDMETI
  PRAKTIČAN RAD
  NASTAVA
  Galerija
KONTAKT

AKREDITACIJE

 

AMERICAN
CORNER

Američki kutak
Novi Sad

 

 

SEEPALS
South East European
Project for the Advancement of Language Studies

 

ALUMNI
Preko dve hiljade zadovoljnih
studenata

e-LEARN 


 

Bulevar oslobođenja 76
21000 Novi Sad 
      
+381 (21) 472 7884

e-mail:
office@flv.edu.rs

  O nama Studijski programi Upis Nastava Izdavačka delatnost Nauka Fondacija
  Pozdravna reč dekana
O osnivaču
Misija i vizija
Akreditacije
Akta fakulteta
Međunarodna saradnja
Savremeni koncept
nastave
Pravo
Engleski jezik
Psihoterapija
Poslovna psihologija
Poslovna ekonomija
Bezbednost i
kriminalistika
Osnovne studije
Master studije
Savremeni koncept
nastave

Kontakt
Rasporedi
Konsultacije
Rezultati
Preuzimanje materijala
E-learn
Live@edu
Kalendar rada
Opšte informacija
Izdanja
CIVITAS
Kontakt
Opšte informacija
Naučni skupovi
Tribine
CEPK

Studentski
parlament

Kontakt