Savremeni koncept nastave


U fokusu naših aktivnosti su studenti kojima je neophodno preneti znanje, ali i razviti moralne i  ljudske vrednosti. U toku studija predviđen je i rad u malim grupama, redovne  konsultacije,  analize slučaja (Case study) i obavezno korišćenje savremene tehnologije. Posebna pažnja posvećena je  radu studenata sa mentorima, praćenju individualnog razvoja studenata, timskom radu i razvoju i sticanju praktičnih znanja i veština.

  • Naša institucija poseduje sopstveni poslovni prostor sa adekvatnim brojem učionica opremljenih po svetskim standardima za izvođenje nastave.

  • Veliki broj stručnjaka iz zemlje i inostranstva izvodi savremenu nastavu koju karakteriše dosledna primena Bolonjske deklaracije.

Akademske studije, osnovne i master, sadrže adekvatno odabrane nastavne predmete, a strukture programa su usaglašena sa trendom reformi u procesu sticanja visokoobrazovnih zvanja u Evropi u okviru Bolonjskog procesa i EHEA (European Higher Education Area), a ove savremene nastavne planove i programe, izvode eminentni stručnjaci iz zemlje i inostranstva, uz doslednu primenu Bolonjske deklaracije.

 

Studijski programi nude studentima strukturu nastavnih predmeta koji su u skladu sa najnovijim naučnim dostignućima u svetu iz određene naučne oblasti. Praćenje savremenih trendova u određenim naučnim oblastima na određenim nastavnim predmetima definisano je najnovijom obaveznom i širom literaturom koja prati trendove i nudi najnovija znanja iz određenih naučnih oblasti.

 

Ovakva struktura nastavnih programa omogućiće studentima da lakše uporede svoje kvalifikacije sa sličnim kvalifikacijama koje su stekli studenti na drugim evropskim visoko-obrazovnim institucijama, kao i mogućnost unapređenja studijske razmene ili nastavka studija na nekoj sličnoj visokoobrazovnoj instituciji u Evropi, što je pretpostavka za buduće integracione procese i slobodnu razmenu intelektualnih resursa u Evropi.

 

Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić organizuju osnovne akademske studije i master akademske studije.


Pozdravna reč dekana
O osnivaču
Misija i vizija
Akreditacije
Akta
Saradnja i SPORAZUmi
       međunarodni
       sporazumi
Savremeni koncept
nastave
dešavanja

CENTAR ZA
PSIHOLOŠKU
EDUKACIJU I
KONSALTING

SEEPALS
South East European
Project for the Advancement of Language Studies

Gradimo mostove,
a ne zidove

 
CIVITAS
časopis za
društvena
istraživanja

ALUMNI
Preko dve hiljade zadovoljnih
studenata 

 

 

Bulevar oslobođenja 76
21000 Novi Sad 
      
+381 (21) 472 7884

e-mail:
office@flv.edu.rs

  O nama Studijski programi Upis Nastava Izdavačka delatnost Nauka Fondacija
  Pozdravna reč dekana
O osnivaču
Misija i vizija
Akreditacije
Akta fakulteta
Međunarodna saradnja
Savremeni koncept
nastave
Pravo
Engleski jezik
Psihoterapija
Poslovna psihologija
Poslovna ekonomija
Bezbednost i
kriminalistika
Osnovne studije
Master studije
Savremeni koncept
nastave

Kontakt
Rasporedi
Konsultacije
Rezultati
Preuzimanje materijala
E-learn
Live@edu
Kalendar rada
Opšte informacija
Izdanja
CIVITAS
Kontakt
Opšte informacija
Naučni skupovi
Tribine
CEPK

Studentski
parlament

Kontakt