Događaji

Konkurs za Upis za akademsku 2020-21. godinu

Posl. br. 128/20
Novi Sad, 25.05.2020.g.

Na osnovu člana 62. Statuta Fakulteta za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić, na sednici Saveta održano dana 25.05.2020. godine doneta je odluka da se raspiše:

K O N K U R S 

1.    Za upis  studenata na I godinu na OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE, za akademsku 2020/2021. godinu, na sledeće studijske programe:   

 1. Pravo                                              50 studenata ( četiri godine, 240 ESPB)

 2. Poslovna psihologija                   120 studenata ( tri godine, 180 ESPB)

 3. Bezbednost i kriminalistika       100 studenata  ( četiri godine, 240 ESPB)

 4. Engleski jezik                                50  studenata ( četiri godine, 240 ESPB)


Prijave na konkurs podnose se od  dana objave konkursa u vremenu od 10,00 do 15,00  časova svakog radnog dana i subotom od 10,00 do 12,00 časova.

Uslovi za upis na osnovne akademske studije:

  – završena srednja četvorogodišnja škola


Kandidati podnose sledeću dokumentaciju: izvod iz matične knjige rođenih, diplomu o završenoj srednjoj školi i svedočanstva za svaku školsku godinu (overene fotokopije).  

Polaganje prijemnog ispita održaće se u sledećim terminima:

Junsko-julski upisni rok 

 • 29.06.2020.g. u 10h

 • 06.07.2020.g. u 10h


Objavljivanje rang liste 30.06.2020.g.  i 07.07.2020.g. na oglasnoj tabli i sajtu Fakulteta.

Upis primljenih kandidata od 30.06. – 05.07.2020.g.,  i od 07.07. – 17.07.2020.g. od 10-15 časova.


Septembarski upisni rok (ukoliko preostane slobodnih mesta nakon prvog upisnog roka )

 • 31.08.2020.g. u 10h

 • 14.09.2020.g. u 10h

 • 28.09.2020.g. u 10h


Objavljivanje rang liste 01.09.2020.g., 15.09.2020.g. i 29.09.2020.g.  na oglasnoj tabli i sajtu Fakulteta

Upis primljenih kandidata od  01.09.2020.g. – 30.09.2020.g. od 10-15h.

Troškovi prijemnog ispita i upisa naplaćuju se u iznosu od 5.000,00 dinara.

Merila za utvrđivanje redosleda kandidata:


 • opšti uspeh u srednjoj školi (do 40 bodova )

 • prijemni ispit (od 0 do 60 bodova )


Pod opštim uspehom u srednjoj školi podrazumeva se zbir prosečnih ocena iz svih predmeta u prvom, drugom, trećem i četvrtom razredu, pomnožen sa 2 (dva).

Školarina za jednu školsku godinu iznosi 1.550,00 eura (u dinarskoj protivvrednosti).

Plaćanje u mesečnim ratama.3.   o upisu studenata na I godinu na  MASTER AKADEMSKE STUDIJE,  za akademsku 2020/2021. godinu, na sledeće studijske programe:

 1. Pravo                                                              25 studenata ( jedna godina, 60 ESPB)

 2. Bezbednost                                                  25 studenata ( jedna godina, 60 ESPB)

 3. Poslovna psihologija                                   50 studenata ( dve godine, 120 ESPB)

 4. Psihoterapija                                                50 studenata ( dve godine, 120ESPB )   

 5. Engleski jezik                                               25 studenata ( jedna godina, 60 ESPB)

 6. Multidisciplinarne forenzičke studije       25 studenata ( jedna godina, 60 ESPB)


Na master akademske studije može se upisati lice koje je završilo srodne osnovne akademske studije i to:

 1. na studijski program Poslovne psihologije ako je završilo najmanje trogodišnje osnovne akademske studije i tako ostvarilo 180 ESPB iz oblasti psihologije;

 2. na studijski program Psihoterapije ako je završilo najmanje trogodišnje osnovne akademske studije i tako ostvarilo 180 ESPB iz oblasti psihologije;

 3. na studijski program Prava ako je završilo četvorogodišnje osnovne akademske studije i ostvarilo 240 ESPB iz oblasti prava;

 4. na studijski program Engleski jezik ako je završilo četvorogodišnje osnovne akademske studije i ostvarilo 240 ESPB iz oblasti anglistike;

 5. na studijski program Bezbednosti ako je završilo četvorogodišnje osnovne akademske studije i ostvarilo 240 ESPB iz oblasti kriminalistike, prava ili menadžmenta u bezbednosti;

 6. na studijski program Multidisciplinarne forenzičke studije ako je završilo četvorogodišnje osnovne akademske studije i ostvarilo 240 ESPB iz oblasti kriminalistike, prava ili menadžmenta u bezbednosti.


Za studijski program Engleski jezik uslov upisa je ulazno motivaciono pismo na engleskom jeziku za koje kandidat može dobiti od 1 do 10 bodova.

Na master akademske studije mogu se upisati i lica koja su završila osnovne akademske studije prvog stepena koje nisu srodne pod uslovom da polože dopunske programske sadržaje (ispite razlike).


Lica iz prethodnog stava  ispite razlike moraju položiti pre polaganja ispita iz predmeta koji su predviđeni nastavnim planom master akademskih studija.  


Na master akademske studije mogu se upisati i lica koja su završila osnovne akademske studije koje nisu srodne sa studijskim programima ukoliko poseduju posebna znanja stečena u okviru obrazovanja tokom čitavog života u skladu sa članom 111. Zakona o visokom obrazovanju.

Posebno stečena znanja kandidat dokazuje uverenjem izdatim od ustanove koja realizuje programe obrazovanja tokom čitavog života u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju.

Kandidati podnose sledeću dokumentaciju: izvod iz matične knjige rođenih i diplomu o završenim osnovnim akademskim studijama (overene fotokopije).

Redosled kandidata za upis na master akademske studije utvrđuje se na osnovu  prosečne ocene ostvarene na osnovnim akademskim studijama prvog stepena.
Ukoliko dva ili više kandidata imaju istu prosečnu ocenu, prednost ima onaj kandidat koji je za kraće vreme završio osnovne akademske studije.

Za studijski program Engleski jezik, rang-lista se formira na osnovu prosečne ocene sa osnovnih akademskih studija i broja bodova ostvarenih na osnovu motivacionog pisma, prema sledećoj formuli:

Pokazatelj uspešnosti = (prosečna ocena sa osnovnih akademskih studija X 100) + broj bodova na motivacionom pismu

U slučaju da kandidati imaju isti broj bodova, prema ovoj formuli, prednost ima onaj kandidat koji je u kraćem vremenskom periodu završio osnovne akademske studije.

U slučaju polaganja dopunskih programskih sadržaja u formi programa obrazovanja tokom čitavog života, pokazatelj uspešnosti je zbir prosečnog uspeha na osnovnim akademskim studijama i prosečnog uspeha na Programu obrazovanja tokom čitavog života.
U slučaju da je zbir prosečnih uspeha isti kod dva ili više kandidata, prednost ima onaj kandidat koji je u kraćem vremenskom roku završio Program obrazovanja tokom čitavog života.

Prijava kandidata na konkurs  od  01.06.2020.g. do 26.11.2020.g.

Objavljivanje  konačne rang liste 30.11.2020.g. na oglasnoj tabli i sajtu Fakulteta.

Školarina za jednu školsku godinu master studija iznosi 1.550,00 eura (dinarska protivvrednost).

Plaćanje u mesečnim ratama.

Informacije:

Novi Sad, Bulevar Oslobođenja 76,
tel. 021/472 7884
www.flv.edu.rs

Predsednik Saveta
Doc. dr Ana Sentov
Radno vreme
Ponedeljak - Petak
od 09:30 do 16:00

Žiro račun: 160-930468-41

PIB: 104246798
Matični broj: 08850330
Šifra delatnosti: 8542

Telefon:

Novi Sad:
+381 (21) 472 7884

Niš:
+381 (18) 294 220

Adresa:
Bulevar oslobođenja 76,
Laze Lazarevića 1,
21000 Novi Sad

Vojvode Mišića 48,
18000 Niš
office@flv.edu.rs

Pratite nas:

Prijavite se na našu mejling listu kako
bi bili u toku sa svim relevantnim
informacijama vezanim za FLV.

Žiro račun: 160-930468-41

PIB: 104246798
Matični broj: 08850330
Šifra delatnosti: 8542