Master akademske studije - Poslovna psihologija

Posle završenih master studija poslovne psihologije (stečenih 300 ESPB), studenti su osposobljeni za samostalni naučno-stručni rad na radnim mestima koja zahtevaju akademsko zvanje master psiholog.

Ove studije osposobljavaju za: sistemske, strateške i razvojne poslove na selekciji, obuci i upravljanju ljudskim resursima; istraživačke i razvojne poslove u oblasti ljudskog faktora, struktuiranja organizacije i komunikacije, kao i unapređenja celokupnog organizacionog ponašanja; specijalističke poslove u oblasti psihologije rada, pružanja edukativnih i savetodavnih usluga; istraživačke i razvojne poslove u oblasti marketinga i ispitivanja tržišta; poslove u vezi sa psihodijagnostikom, psihološkim intervencijama i savetovanjem u različitim institucijama.

U zavisnosti od usvojene nomenklature zanimanja, studenti sa završenim master studijama mogu imati zvanja kao što su: diplomirani psiholog, savetnik, specijalista, stariji specijalista, stariji analitičar, samostalni istraživač itd.
 

Tek završetak master studija (osvojenih 300 ESPB) znači sveobuhvatno sticanje kompetencija za samostalno i stručno obavljanje odabrane profesije, kao i za nastavak školovanja na doktorskim akademskim studijama. 

Psiholozi već danas rade na pozicijama pod ovim nazivima u velikim kompanijama, kao što su: Telekom, Telenor, Službe za upravljanje kadrovima Vlade Republike Srbije, Actavis, Hemofarm, NIS, Soko Štark, Duga, Delta, veliki broj banaka, te u samostalnim konsultanskim agencijama.

Master akademske studije traju četiri, odnosno dva semestra u zavisnosti od toga da li je kandidat završio trogodišnje osnovne akademske studije iste ili srodne naučne oblasti sa ostvarenih 180 ili četvorogodišnje osnovne akademske studije iste ili srodne naučne oblasti sa ostvarenih 240 ESPB bodova:

 • Nakon ostvarenih 60 ESP bodova na I godini master akademskih studija (240 ESPB bodova), student stiče stručni naziv "Diplomirani psiholog",

 • Nakon ostvarenih 300 ESP bodova, po završetku II godine master akademskih studija, student stiče akademsko naziv "Master psiholog".
   

Uslovi za upis
 

 • Završene srodne osnovne akademske studije u obimu trogodišnjih studija (180 ESPB) ili u obimu četvorogodišnjih studija (240 ESPB).
  ili

 • Kandidati koji su završili nesrodne osnovne akademske studije, a žele nastaviti obrazovanje master nivoa na studijskim  programima Poslovna psihologija i Psihoterapija, sada imaju mogućnost - preduslovi upisa na master studije su:

  • diploma osnovnih akademskih studija i

  • položeni predmeti iz programa "Obrazovanje tokom života" - više informacija

Strukture studijskih programa predviđaju jednosemestralne predmete. Student tako stiče akademska i stručna znanja iz oblasti studijskog programa. U svakom semestru student bira izborne predmet iz oblasti uže stručnih opredeljenja, vezana za oblasti primene usvojenih znanja i veština, a u okviru naučno-istraživačke i stručne delatnosti. U poslednjem četvrtom semestru deo obaveznog kurikuluma su časovi studijskog istraživačkog rada koji su deo aktivne nastave u okviru obaveznih i izbornih predmeta. Na taj način se studenti osposobljavaju da pristupe izradi završnog rada. Studentu se tako omogućava sticanje neophodnih akademskih i stručnih znanja iz svih oblasti definisanim ciljevima studiranja.

Predviđeno je da master akademske studije traju dve godine (četiri semestra). Ukupan broj časova na prvoj godini studija aktivne nastave iskazane u vidu predavanja, vežbi i praktičnog rada, odgovara broju od 60 ESPB.
Na drugoj godini studija predviđena je aktivna nastava iskazana u vidu predavanja, vežbi i studijskog istraživačkog rada što odgovara broju od 60 ESPB.
 

Ocenjivanje se sprovodi u skladu sa prinicipima kontinuirane evaluacije, a zasniva se na predispitnim obavezama i završnom usmenom ispitu.

Mogućnosti za dalje usavršavanje

Studije se mogu, po potrebi, nastaviti na drugim visokoškolskim ustanovama širom sveta.
Nakon završenih master akademskih studija, studenti mogu upisati specijalističke i(ili) doktorske studije u zemlji i inostranstvu.

 

O STUDIJSKOM PROGRAMU

  OSNOVNE STUDIJE
  MASTER STUDIJE
 
POSLOVNA PSIHOLOGIJA
PSIHOTERAPIJA
 
Program obrazovanja
tokom života
  UPIS
  NASTAVNO OSOBLJE
  PREDMETI
 
POSLOVNA PSIHOLOGIJA
PSIHOTERAPIJA
  PRAKTIČAN RAD
  NASTAVA
 
POSLOVNA PSIHOLOGIJA
PSIHOTERAPIJA
 
Program obrazovanja
tokom života
  GALERIJA
KONTAKT

ALUMNI
Preko dve hiljade zadovoljnih
studenata

AKREDITACIJE

CENTAR ZA
PSIHOLOŠKU
EDUKACIJU I
KONSALTING


Bulevar oslobođenja 76
21000 Novi Sad 
      
+381 (21) 472 7884

e-mail:
office@flv.edu.rs

  O nama Studijski programi Upis Nastava Izdavačka delatnost Nauka Fondacija
  Pozdravna reč dekana
O osnivaču
Misija i vizija
Akreditacije
Akta fakulteta
Međunarodna saradnja
Savremeni koncept
nastave
Pravo
Engleski jezik
Psihoterapija
Poslovna psihologija
Poslovna ekonomija
Bezbednost i
kriminalistika
Osnovne studije
Master studije
Savremeni koncept
nastave

Kontakt
Rasporedi
Konsultacije
Rezultati
Preuzimanje materijala
E-learn
Live@edu
Kalendar rada
Opšte informacija
Izdanja
CIVITAS
Kontakt
Opšte informacija
Naučni skupovi
Tribine
CEPK

Studentski
parlament

Kontakt