Master akademske studije - PsihoterapijaMaster akademske studije Psihoterapije se nadovezuju na osnovne akademske studije psihologije. Ove studije omogućavaju sistematsko usavršavanje studenata iz oblasti psihoterapije i primene psihoterapijskih veština. Pored toga značajna pažnja posvećena je i osposobljavanju studenata za stručno i samostalno: obavlјanje naučno-istraživačke delatnosti i rada u praksi u oblasti psihoterapije. Takođe, ove studije osposoblјavaju i za nastavak studija na doktorskim studijama.
 

Zašto upisati program MASTER STUDIJE: PSIHOTERAPIJA?
 

Zato što će vam ovaj program omogućiti da:

 • steknete napredno znanje iz različitih psihoterapijskih modaliteta i  psihoterapijske teorije uopšte;

 • pomoći da naučite i razumete metode istraživanja u psihoterapiji;

 • naučite sve šta je neophodno za profesionalnu, autonomnu i odgovornu praksu u oblasti psihoterapije;

 • upoznate i započnete razvoj kompetencija neophodnih u psihoterapijskom radu (psihoterapijski odnos, sklapanje psiholoških ugovora, etika, psihološka procena i postavljanje radnih dijagnoza, poznavanje tehnika i intervencija, rad sa traumom i krizom, završetak i evaluacija terapije, upotreba supervizije itd.);

 • učite od nastavnika sa dugogodišnjim iskustvom u psihoterapijskom radu i edukaciji mladih terapeuta;

 • ukoliko želite, nastavite svoje obrazovanje na doktorskim studijama.

Mogućnost zaposlenja:

Odnosi se na obavljanje psihološke delatnosti u tri domena:

 1. Domen psihoterapije i savetovanja, koji uključuje rad kako na prevenciji, tako i na intervenciji:

  • U oblasti socijalnog rada (centri za socijalni rad, domovi za decu bez roditelјskog staranja, domovi za stare, domovi za decu sa posebnim potrebama, predbračna savetovališta, centri za intervenciju u krizi - žene žrtve nasilјa, dece žrtve nasilјa i sl.);

  • U oblasti zdravstvenog sektora (domovi zdravlјa, opšte bolnice, instituti za mentalno zdravlјe, psihijatrijska odelјenja, psihijatrijske bolnice, razvojna savetovališta, savetovališta za trudnice i sl.);

  • U oblasti obrazovanja (predškolske ustanove, osnovne škole, srednje škole, savetovališta za studente, savetovališta za decu i omladinu);

  • U oblasti pravnog subsistema (kazneno-popravni domovi, zatvorske bolnice i sl.);

  • U drugim relevantnim oblastima (policija, vojska, mediji, radne organizacije, fabrike i sl.).

  Sva pobrojana mesta gde završeni student može da radi mogu se naći bilo u privatnoj praksi, nevladinom ili u državnom sektoru.

 2. Domen naučno-istraživačkog rada u oblasti psihologije i psihoterapije.

  • Rad na istraživačkim projektima pri institutima, trening institutima, fakultetima i sl. gde će koristiti znanja iz kvalitativne i kvantitativne metodologije.

 3. Edukacije i predavanja iz psihologije i psihoterapije.

  • Predavač u okviru psihoterapijskih trening institucija, nevladinog sektora i vladinog sektora, institucija obrazovnog sistema i sl.


Praktičan rad

 • Obavlja se kroz saradnju i posete institucijama koje rade u oblastima: zdravstva, socijalnog rada, pravnog subsistema, formalnog obrazovanja i psihoterapijske edukacije.


Uslovi za upis
 

 • Završene  srodne osnovne akademske studije psihologije u trajanju od najmanje tri godine (180 ESP bodova).

  ili

 • Kandidati koji su završili nesrodne osnovne akademske studije, a žele nastaviti obrazovanje master nivoa na studijskim  programima Poslovna psihologija i Psihoterapija, sada imaju mogućnost - preduslovi upisa na master studije su:

  • diploma osnovnih akademskih studija i

  • položeni predmeti iz programa "Obrazovanje tokom života" - više informacija


Zvanje

 • koje se dobija po završetku dvogodišnjeg master programa (120 ESPB) je master psiholog.


Brošura      


 

 

O STUDIJSKOM PROGRAMU

  OSNOVNE STUDIJE
  MASTER STUDIJE
 
POSLOVNA PSIHOLOGIJA
PSIHOTERAPIJA
 
Program obrazovanja
tokom života
  UPIS
  NASTAVNO OSOBLJE
  PREDMETI
 
POSLOVNA PSIHOLOGIJA
PSIHOTERAPIJA
  PRAKTIČAN RAD
  NASTAVA
 
POSLOVNA PSIHOLOGIJA
PSIHOTERAPIJA
 
Program obrazovanja
tokom života
  GALERIJA
KONTAKT

ALUMNI
Preko dve hiljade zadovoljnih
studenata

AKREDITACIJE

CENTAR ZA
PSIHOLOŠKU
EDUKACIJU I
KONSALTING


Bulevar oslobođenja 76
21000 Novi Sad 
      
+381 (21) 472 7884

e-mail:
office@flv.edu.rs

  O nama Studijski programi Upis Nastava Izdavačka delatnost Nauka Fondacija
  Pozdravna reč dekana
O osnivaču
Misija i vizija
Akreditacije
Akta fakulteta
Međunarodna saradnja
Savremeni koncept
nastave
Pravo
Engleski jezik
Psihoterapija
Poslovna psihologija
Poslovna ekonomija
Bezbednost i
kriminalistika
Osnovne studije
Master studije
Savremeni koncept
nastave

Kontakt
Rasporedi
Konsultacije
Rezultati
Preuzimanje materijala
E-learn
Live@edu
Kalendar rada
Opšte informacija
Izdanja
CIVITAS
Kontakt
Opšte informacija
Naučni skupovi
Tribine
CEPK

Studentski
parlament

Kontakt