Zvanje  

Asistent

Uža naučna oblast:

Teorijska i primenjena psihologija

e-mail:

jelka4@gmail.com


Akademska karijera:
 
Doktorat: u toku Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Psihologija

Master: 2020. Fakultet za pravne i poslovne studije
dr Lazar Vrkatić, Novi Sad

Psihoterapija

Diploma: 2017
Fakultet za pravne i poslovne studije
dr Lazar Vrkatić, Novi Sad

Psihologija

Reprezentativne reference:
 • Bišćan A., Dragičević., Latinkić M., (2017). Povezanost bazičnih osobina ličnosti sa procenom uklopljenosti pojedinca u organizaciju. 65. naučno – stručni skup Kongres psihologa 2017.Globalizacija i lokalizacija psihologije. Zlatibor, 24 – 27.maj 2017
 • Dragičević J., Knežević Z., Petrović V. (2021). Fenomenološki prikaz iskustava studenata i značaj iskustvenih grupa tokom pandemije Covid 19.  Knjiga apstrakata međunarnodnog naučnog skupa Društveni i lični izazovi tokom pandemije COVID-19, 25. i 26. novembar 2021,57
 • Petrović V., Dragičević J., Knežević Z. (2021). Istraživanje i odgovori na reakcije na pandemijski izazov korona virusa na mentalno zdravlje. Knjiga apstrakata međunarnodnog naučnog skupa Društveni i lični izazovi tokom pandemije COVID-19, 25. i 26. novembar 2021,51-52
 • Dragičević J. (2021). Interpretativna fenomenološka analiza životnog iskustva žena koje su rodile dete sa smetnjama u razvoju. Zbornik rezimea 11. Kongresa psihoterapeuta Srbije – Psihoterapija i novi vrli svet, 73.
 • Šolak R., Dragičević J.,(2021). Efekti percipirane socijalne podrške na usamljenost. CIVITAS, Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić, Vol. 11, no.2
Naučna i stručna aktivnost nastavnika:


Usavršavanje:

 • AP’s Science and Research Committee (SARC) Conference,Initiating Practice-Related Research, EAP Conference, 23-Feb. 2020, Sigmund Freud Private University, Vienna
 • Edukacije u okviru projekta Ministarstva za rad,zapošljavanje,boračka i socijalna pitanja
  • Veštine vođenja radionica
  • Pristup i podrška osobama sa mentalnim teškoćama
  • Socijalna inkluzija
 • Edukacija iz „Integrativne psihoterapije“ – Srpsko udruženje za integrativnu psihoterapiju (ECIP)
 • Nosilac nacionalnog (NSP) i evropskog sertifikata za psihoterapiju (ECP)

Praktično iskustvo:

 • Pomoćnik šefa katedre za Psihoterapiju od oktobra 2021.
 • Koordinator Studentskog savetovališta na Fakultetu za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić od septembra 2018. godine- trenutno
 • Vojnomedicinska Akademija – Dnevna bolnica klinike za psihijatriju- praksa 2018.
 • Voditelj i moderator iskustvenih grupa u okviru Fakulteta za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić od oktobra 2019.-trenutno

Članstvo u udruženjima

 • Član Društva psihologa Srbije
 • Član Srpskog udruženja za Integrativnu psihoterapiju
 • Član komisije za procenu,prijem i otpust osoba sa intelektualnim poteškoćama pri Dnevnom boravku Udruženja za pomoć MNRO Grada Novog Sada