Zvanje  

Asistent

Uža naučna oblast: Engleski jezik
e-mail: aleksandra.eric@yahoo.com


Akademska karijera:
 
Doktorat: u toku Filozofski fakultet, Novi Sad Filološke nauke, lingvistika
Master: 2008 Filozofski fakultet, Novi Sad Filološke nauke, lingvistika
Diploma: 2007 Filozofski fakultet, Novi Sad   Anglistika
Reprezentativne reference:

 

 • Erić, A. (2009). „Leksička dvosmislenost kao izvor humora u naslovima britanskih novina“. U B. Mišić Ilić i Lopičić V. (Ur.), Jezik, književnost, identitet. Niš: Filozofki fakultet.

 • Erić, A. (2010). „Upotreba engleskih reči u turističkim brošurama na srpskom jeziku“. U Đ. Đurić (ur.), Društeni izazovi evropskh integracija: Srbija i uporedna iskustva. Novi Sad: Fakultet za pravne i poslovne studije.

 • Erić-Bukarica, A. (2013).  „Lingvistički transfer na primeru lažnih parova u nastavi engleskog jezika na univerzitetskom nivou“. U M. Živković (ur.), Multikulturalnost i savremeno društvo, Novi Sad: Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić  (u koautorstvu sa V. Pilipović i I. Marić).

 • Erić-Bukarica, A. (2013). “Structural Metaphor in the United Nations Charter - a Contrastive Analysis of English and Serbian Texts”. 2nd International Conference on English Studies "English Language and Anglophone Literatures Today" (ELALT), Novi Sad: Filozofski fakultet.

 • Erić-Bukarica, A. (2013). „Pojmovne metafore u povelji Ujedinjenih nacija: uporedna analiza engleskog i srpskog teksta“. Zbornik Matice srpske za filologiju i lingvistiku LVI/2. 169-184. ISSN 0352-5724 UDC 811.111:811.163.41'362

 • Erić-Bukarica, A. (2017). The Use of Modal Verbs in English Legal Texts and Their Serbian Equivalents. 4th International Conference on English Studies "English Language and Anglophone Literatures Today" (ELALT), Novi Sad: Filozofski fakultet.

Naučna i stručna aktivnost nastavnika:

 

 • Letnja škola engleskog jezika, “St. Joseph’s Hall”, Oksford, 2001

 • Letnja škola engleskog jezika, “St. Joseph’s Hall”, Oksford, 2002

 • Učešće na seminaru Cambridge University Press Summer School u Vrnjačkoj Banji, septembar 2008

 • Stručno usavršavanje - serija predavanja pod nazivom “Nove metode u nastavi engleskog jezika”, Beograd 2009.

 • član Evropskog udruženja nastavnika pravnog engleskog jezika (EULETA