Zvanje   Nastavnik stranog jezika
Uža naučna oblast: Romanistika  
e-mail: jfajgelj@gmail.com 


Akademska karijera:
 
Magistratura: 2009 Univerzitet u Rimu, Tor Vergata Italijanski jezik
Diploma: 2006 Filozofski fakultet Novi Sad    Francuski jezik i književnost
Reprezentativne reference:

 

  • Fajgelj, Andrej, Fajgelj, Jovana. (2011).  "Les serbismes en français ". Nasledje 19. ( Melić, K., Ašić, T.). Kragujevac: Filološko-umetnički fakultet. 303-314. ISSN 1820-1768 UDK 811.133.1'373.45 : 811.163.41

  • Fajgelj, Jovana. (2011). "Didaktika italijanskog jezika kroz pozorište" . Civitas. (Kršev, B.). Novi Sad: Fakultet za pravne i poslovne studije. 140-146. ISSN 2217-4958 UDK 792.091

  • Fajgelj, Jovana. (2016). “Italijanska arija – moguànosti primene u nastavi italijanskog jezika i kulture kao stranog jezika na nivou A2”. Civitas. god. 6, br.1. (Njegomir, V.). Novi Sad: Fakultet za pravne I poslovne studije dr Lazar Vrkatić. 58-69. ISSN 2217-4958
  •  

 

Naučna i stručna aktivnost nastavnika:


Usavršavanja

  • Institute d’Etudes Françaises pour Etranger, Monpelije, Francuska

  • Teorija, metodologija i kursevi italijanskog jezika i kulture za strane studente, 2009, Univerzitet u Rimu, Tor Vergata