Zvanje   Docent
Prodekan za međunarodnu i stručnu saradnju
Uža naučna oblast: Opšte društvene nauke  
e-mail: radivojejovovic@gmail.com
Akademska karijera:  
Doktorat: 2015 Fakultet političkih nauka, Beograd Studije politikologije
Master: 2008 Fakultet za pravne i poslovne studije
dr Lazar Vrkatić, Novi Sad
Politički sistemi i javna uprava
Diploma: 2006 Fakultet za uslužni biznis, Novi Sad

   Menadžment u javnim uslugama

Reprezentativne reference:
 • Jovović, Radivoje. „Italijanska demokratija između autoritarnih obrazaca vlasti i opozicije: osnovi, ideje i perspektive rencizma i grilizma.“ U Demokratski otpori normalizaciji autoritarizma, ured. Marko Simendić, 199-218. Beograd: Udruženje za političke nauke Srbije; Univerzitet u Beogradu – Fakultet političkih nauka, 2017.

 • Jovović, Radivoje. „Mitologizacije i ispraznost nacionalizma: lažno kolektivističko u službi egoizma.“ U Prvi svetski rat, italijanski socijalisti i Musolini: legende i politički realizam, Jasna Tkalec, 159-69. Novi Sad: Mediterran Publishing, 2017.

 • Radosavljević, Duško, i Radivoje Jovović. “Vojvodina Migrations And Refugees: Historical Overview.” U Migration: Phenomena, Consequences, ured. Alpar Lošonc i Andrea Ivanišević, 221-35. Novi Sad: Faculty of technical sciences, 2017.

 • Radosavljević, Duško, Matijević, Nikolina, i Radivoje Jovović. „Pravo na dostojanstven rad i obrazovne politike: preporuke za vođenje javne politike u korist realizovanja prava na dostojanstven rad.“ U Balkan u procesu evrointegracije: zaposlenost i socijalna sigurnost, prir. Milorad Božić, 33-46. Niš: Filozofski fakultet Univerziteta u Nišu – Centar za sociološka istraživanja, 2017.

 • Jovović, Radivoje. „Nedemokratske tendencije institucionalnih reformi savremene Italije: berluskonizam bez Berluskonija.“ U Urušavanje ili slom demokratije?, ured. Ilija Vujačić i Bojan Vranić, 201-18. Beograd: Udruženje za političke nauke Srbije; Univerzitet u Beogradu – Fakultet političkih nauka, 2016.

 • Jovović, Radivoje. „Radnička klasa i mogućnosti socijaldemokratije: slučaj Srbije.“ U Socijalna demokratija u Evropi i koncept „dobrog društva“, prir. Slaviša Orlović, 231-40. Beograd: Fondacija Fridrih Ebert; Centar za demokratiju, 2016.

 • Jovović, Radivoje. „Italijanski izbori između nestabilnosti i nedemokratičnosti: Musolinijev duh nad glasačkom kutijom.“ Politikon 5, 13 (2016): 32-50.

 • Jovović, Radivoje. „Društvene klase i promene vrednosti u tranzicionoj Srbiji.“ U Vrednosti i identitet, ured. Duško Radosavljević, 811-9. Novi Sad: Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić, 2015.

 • Jovović, Radivoje. „Revolucija i sloboda u političkoj teoriji Hane Arent.“ Politikon 3, 7 (2014): 45-60.

 • Jovović, Radivoje. „Politizacija nacionalnih saveta.“ U Nacionalni saveti nacionalnih manjina i kultura, ured. Duško Radosavljević, Eva Vukašinović i Miroslav Keveždi, 52-65. Novi Sad, Zavod za kulturu Vojvodine; Pokrajinski ombudsman AP Vojvodine, 2013.

 • Jovović, Radivoje. „Izbori i izborna kampanja u Vojvodini.“ Politički život 2, 5 (2012): 53-62.                                                                                    

 • Jovović, Radivoje. „Sindikati i politika u Italiji.“ U Sindikati i politika, ured. Srećko Mihailović i Zoran Stojiljković, 177-86. Beograd: Javno preduzeće Službeni glasnik; Centar za razvoj sindikalizma, 2012.

 • Jovović, Radivoje. „Koncept hegemonije u Gramšijevoj političkoj teoriji.“ Politikon 1, 2 (2012): 88-105.

 • Jovović, Radivoje. „Uzroci hronične nestabilnosti italijanske izvršne vlasti.“ Godišnjak Fakulteta političkih nauka 5, 5 (2011): 293-308.                 

 • Jovović, Radivoje. „Reformom izbornog sistema ka konsolidaciji demokratije.“ U Partije i izbori u Srbiji - 20 godina, prir. Slaviša Orlović, 271-82. Beograd: Friedrich Ebert Stiftung; Fakultet političkih nauka – Centar za demokratiju, 2011.

 • Jovović, Radivoje. „Položaj šefa države u političkom sistemu Srbije.“ Pravo i politika 4, 1 (2011): 28-45.

Naučna i stručna aktivnost nastavnika:

 

 • Prodekan za međunarodnu i stručnu saradnju Fakulteta za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić (od 30. septembra 2018. godine)

 • Član Upravnog odbora Vojvođanske politikološke asocijacije (od 2010. godine)

 • Član Udruženja za političke nauke Srbije (od 2010. godine)

 • Član Redakcije naučnog časopisa Politikon (od 2016. godine)

 • Sekretar Redakcije naučnog časopisa Civitas (februar 2011 – decembar 2015)

 • Član Saveta Filozofskog fakulteta u Novom Sadu (decembar 2015 – avgust 2017)

 • Član Programskog odbora međunarodnog naučnog skupa „Vrednosti i identitet” (održan 13 – 14. 11. 2015. godine)

 • Tehnički sekretar i član Organizacionog odbora međunarodnog naučnog skupa „Društveni izazovi evropskih integracija: Srbija i uporedna iskustva“ (održan 02. 11. 2010. godine)

 • Učesnik u projektima „Mapiranje ekstremizma i građanski otpor: Srbija 2018“ (15. 04. 2018. – 15. 12. 2018; pod pokroviteljstvom Fondacije za otvoreno društvo Srbija) i „Gradimo mostove a ne zidove“, (24. 11. 2012 – 27. 12. 2014; pod pokroviteljstvom Norveškog Helsinškog odbora za ljudska prava  i Fakulteta za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić)

 • Učesnik više seminara, tribina i naučnih skupova pod pokroviteljstvom Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu, Fondacije Fridrih Ebert, Fondacije za otvoreno društvo, Centra za razvoj demokratije, Centra za razvoj sindikalizma i drugih naučnih i nevladinih organizacija

 • Tečno govori italijanski i engleski jezik