Zvanje   Redovni profesor  
Uža naučna oblast: Opšte društvene nauke  

Akademska karijera:
 
Doktorat: 2004 Filozofski fakultet Novi Sad Nacionalna istorija XX veka
Magistratura: 1997 Filozofski fakultet Beograd Nacionalna istorija XX veka
Diploma: 1992 Filozofski fakultet Novi Sad    Nacionalna istorija XX veka
Reprezentativne reference:


Didaktička sredstva (udžbenici, priručnici, skripte i sl):

 • B. Kršev, Istorija ekonomskih i pravnih odnosa Novi Sad 2013, USEE - Visoka škola „Pravne i poslovne akademske studije dr Lazar Vrkatić“ (drugo izmenjeno i dopunjeno izdanje) str.347. ISBN 978-86-515-0173-2; COBISS ID 277236231

 • B. Kršev, Kroz istoriju države i prava srpskog naroda, Novi Sad 2013, USEE- Visoka škola „Pravne i poslovne akademske studije dr Lazar Vrkatić“ (drugo izmenjeno i dopunjeno izdanje) str.252; ISBN 978-86-7910-063-4; COBISS ID 276687879

 • B. Kršev, Kroz istoriju države i prava evropskih naroda, Novi Sad 2012, USEE - Visoka škola „Pravne i poslovne akademske studije dr Lazar Vrkatić“ (drugo izmenjeno i dopunjeno izdanje) str.408;   ISBN 978-86-515-0534-1; COBISS ID 256264455

 • L. Vrkatić, B. Kršev, Istorija pravnih i ekonomskih odnosa moderne epohe, (priručnik za sudente Fakulteta za uslužni biznis), Novi Sad 2004, str.218.

 • B. Kršev, Geopolitika i globalna ekonomija, (skripta za studente Fakulteta za poslovni menadžment – Bar), Bar 2012, str. 164.

 • B. Kršev, Pravo na zdravu životnu sredinu u međunarodnom pravu i pravu Crne Gore, (skripta za studente Fakulteta za poslovni menadžment – Bar), Bar 2013, str. 164.

Naučna produkcija:

 • B. Kršev, Bankarstvo u Dunavskoj banovini, Prometej: Novi Sad 1998, str. 305, ISBN 86-7639-415-6

 • B. Kršev, Finansijska politika Jugoslavije 1918-1941, Prometej: Novi Sad 2007, str. 371, ISBN 978-86-515-0123-7; COBISS ID 224211975

 • B. Kršev, Bankarstvo u Vojvodini 1929-1941, u Istorija bankarstva u Vojvodini (u redakciji prof. dr Nikole L. Gaćeše), Matica srpska: Novi Sad 2001, str. 328-404, ISBN 86-83651-02-9

 • B. Kršev, Banke i bakarstvo, u Ime i prezime Novi Sad (urednik Zoran Kolundžija), Prometej: Novi Sad 2010, str. 405-407, ISBN 978-86-515-0444-3.

 • B. Kršev, Osnivanje Kraljevine SHS i crnogorske prilike, Matica - časopis za društvena pitanja, nauku i kulturu, god. VI, br.24, Cetinje-Podgorica 2005, str. 229-296. ISSN 1450-9059

 • B. Kršev, Preporuke Komiteta ministara EU o ulozi nastave istorije u formiranju društvene svesti kod evropskih naroda, Društvo znanja – zbornik radova Pedagoškog fakulteta u Somboru i Pedagoškog fakulteta u Mariboru, Maribor 2008, str. 49-56. ISBN 978-86-83097-72-2

 

više referenci

Naučna i stručna aktivnost nastavnika:

 

 • Objavljivao rubrike (feljton) i članke u dnevnim novinama DANAS, i časopisima NIN, VREME i NOVI MAGAZIN.

 • U dnevnom listu Danas u periodu od 14. jula do 5. avgusta 2008. izlazio feljton autora B. Krševa, pod nazivom „Finansijska politika Jugoslavije 1918-1941“; ISSN 1450-538

 • Za NIN br. 3104, 24. jun 2010. B. Kršev napisao članak pod naslovom „Jedan je Đorđe Vajfert“ ISSN 0027-6685

 •  Za VREME br. 1128, 16. avgust 2012. B. Kršev napisao članak pod naslovom „150 godina bankarstva u Srbiji“, ISSN 0353-8028

 • Za NOVI MAGAZIN br. 143, 23 januar 2014. B. Kršev napisao članak pod naslovom „Kako je propao superdinar“, ISSN 2217-5628

 • ČLANSTVO U STRUČNIM I NAUČNIM ASOCIJACIJAMA

 • Član Matice srpske – Novi Sad (1994)

 • Član Udruženja za društvenu istoriju – Beograd (1996)

 • Član Društva za privrednu istoriju – Beograd (2008)

 • Član redakcije ekonomskog odeljenja SANU za pisanje „Srpske enciklopedije“ (2009)

 • Član glavne redakcije VANU i stručni urednik za oblast ekonomskih nauka za pisanje „Enciklopedije Vojvodine“ (2012)