Zvanje  

Saradnik praktičar

Uža naučna oblast:

Teorijska i primenjena psihologija


e-mail:


petefipsiholog@gmail.com


Akademska karijera:
 
Master: 2017  

 

Diploma: 1991 Filozofski fakultet, Novi Sad

Diplomirani psiholog

Naučna i stručna aktivnost nastavnika:

  • Zaposlena u OŠ „Petefi Šandor“ Novi Sad - kao Psiholog od 1996. godine