Zvanje   Gostujući profesor - redovni profesor  
Uža naučna oblast:

Krivičnopravna oblast

 
Akademska karijera:  
Izbor u zvanje: 2016 Fakultet pravnih nauka Univerziteta za poslovne studije, Banja Luka Redovni profesor
Doktorat: 2005 Pravni fakultet, Kragujevac Krivičnopravna
Magistratura: 2000 Fakultet bezbednosti i društvene samozaštite, Skopje Kriminalistička
Diploma:   Fakultet bezbednosti i društvene samozaštite, Skopje diplomirani pravnik - smer bezbednost i društvena samozaštita
Reprezentativne reference:

 

 • Kriminalistika – operativa, Internacionalna asocijacija kriminalista, Banja Luka, 2011 (koautor sa D. Mitrović)

 • Kriminološke i viktimološke karakteristike nasilničkog kriminaliteta, Zbornik radova “Oktobarski pravnički dani 2008.“, Banja Luka, 2008.

 • Geografsko profilisanje kao metod uspješnijeg otkrivanja imovinskog kriminaliteta, IAK, Brčko, 2008. Zbornik radova Internacionalne asocijacije kriminalista, Brčko , 2008.

 • Kriminalistika – operativa, Viša škola unutrašnjih poslova , Banja Luka 2003.

 • Specifičnosti kriminalističke obrade krivičnog dela terorizma, Okrugli sto, Savremeni aspekti i suprostavljanje terorizmu, Banja Luka, 2002.

 • Da li se posebnim istražnim radnjama obezbjeđuju kvalitetni dokazi, STED; Naučno stručna konferencija; Univerzitet za poslovni inžinjering i menadžment, Banja Luka; 2015.

 • Provjeravanje verzija na uviđaju; Časopis Bezbjednost, Policija Građani; br. 1.2/15, Banja Luka, 2015.

 • Da li se na uviđaju planiraju i provjeravaju kriminalističke verzije, Naučna konferencija - Dani Arčibalda Rajsa, Kriminalističko policijska akademija, Beograd, 2015. (koaturski rad)

 • 3D rekontruktivna veštačenja, Časopis Vještak, Banja Luka, 2014.

 • Kriminološko - kriminalističke karakteristike tamne brojke kriminaliteta, Časopis Bezbjednost – policija – građani, Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske, Banja Luka, br.1/07, 2007.

 • Indicijalni metod dokazivanja krivičnih dela, Fakultet kriminalističkih nauka, Sarajevo, Dani kriminalistike, 2013.

 • Zbog čega u Bosni i Hercegovini ne postoji pretkrivični postupak u ZKP, Naučno stručna konferencija, Pravni fakultet Internacionalnog univerziteta Novi Pazar, 2013.

 • Dokazi jedini put utvrđivanja spornih činjenica, Naučno stručna konferencija „Kriminalistički i krivično procesni aspekti dokaza i dokazivanja“ - Istočno Sarajevo, Zbornik radova Internacionalna asocijacija kriminalista, 2013.

 • Kriminalističke i krivično procesne karakteristike modus operandi sistema (MOS), Teški oblici kriminaliteta i državna reakcija - Srpsko udruženje za krivično pravnu teoriju i praksu, Zbornik radova sa Naučnog savjetovanja, Trebinje, 2013.

 • Krivično procesni aspekti prepoznavanja, Dani Arčibalda rajsa, Naučna konferencija, Kriminalističko policijska akademija, Beograd, 2013.

 • Uloga i značaj organa unutrašnjih poslova u pronalaženju materijalnih tragova podobnih za veštačenje, Vještak, br. 1, Banja Luka, 2000.

 • Nadležnost organa unutrašnjih poslova u pronalaženju, fiksiranju i veštačenju materijalnih tragova, Vještak ,br. 2, Banja Luka, 2000.

 • Uzroci i karakteristike recidivizma maloljetnika, Međunarodna naučno stručna konferencija – etiologija, fenomenologija, načini prevazilaženja i komparativna iskustva, Zbornik radova, Visoka škola unutrašnjih poslova, Njemačka fondacija Hans Zajdel, Laktaši, 2013.

 • Uzroci, uslovi i fenomen maloljetničke delinkvencije, (Emprijsko istraživanje), naučno stručna konferencija - Zbornik radova, Visoka škola unutrašnjih poslova, 2008.

 • Vršnjačko nasilje na fejsbuku, (koautorstvo) Zbornik radova, Nasilnički kriminalitet (etiologija, fenomenologija, suzbijanje), Panevropski univerzitet Apeiron, Fakultet pravnih nauka Banja Luka, 2011.

Naučna i stručna aktivnost nastavnika:

Usavršavanja

 • Institut naučne policije i kriminologije Lozana, Švajcarska, 2002 god. (10 dana) – Primena naučnih metoda u forenzičkim istragama krivičnih dela.
 • ICITAP (International criminal investigative training assistance program) – Sarajevo (Kurs u obuci za instruktore u primeni novog krivičnog zakonodavstva u Bosni i Hercegovini) 2003. god. – 7 dana.

Drugi podaci koje smatrate relevantnim:

 • Predsednik Upravnog odbora Internacionalnog centra za kriminalistička i kriminološka veštačenja i istraživanja sa sedištem u Banja Luci.
 • U dvanaestogodišnjoj aktivnosti asocijacije organizovano je 10 naučno stručnih konferencija, na kojima je učestvovalo oko 250 naučnih i stručnih radnika iz zemlje i inostranstva;
 • Član ekspertskog tima kriminalista (u okviru Internacionalne asocijacije kriminalista);
 • Veštak za oblast policijskih i kriminalističkih poslova;
 • Edukator Centra za edukaciju sudija i tužilaca Republike Srpske