Zvanje   Docent
Uža naučna oblast: Teorijska i primenjena psihologija  
e-mail: dusanasarcevic@gmail.com

Akademska karijera:
 
Doktorat: 2018 Filozofski fakultet, Novi Sad Teorijska i primenjena psihologija
Master: 2011 Fakultet za pravne i poslovne studije
dr Lazar Vrkatić, Novi Sad
Psihologija
Diploma: 2013 Filozofski fakultet, Novi Sad Ffrancuski jezik i književnost
Diploma: 2009 Fakultet za pravne i poslovne studije
dr Lazar Vrkatić, Novi Sad
Pposlovna psihologija
Reprezentativne reference:

 

Monografska jedinica

 • Vasić, A. i Šarčević, D. (2012). Psihologija i ontogeneza - teorije i istraživanja. Novi Sad: Autori i Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić.

 • Vasić, A., Franceško, M., Manasijević, M., i Šarčević, D. (2015). Međuetnički odnosi mladih u Vojvodini. Novi Sad: Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine - nacionalne zajednice, AB print.

 

Objavljeni radovi u naučnim časopisima

 • Šarčević, D. (2015). Struktura akademske motivacije u ranoj adolescenciji prema teoriji samoodređenja. Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja, 47 (2), 222-249.

 • Vasić, A. i Šarčević, D. (2014). Merenje motivacije za postignuće u ranom adolescentnom dobu. Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja, 46 (1), 91-117.

 • Šarčević, D. i Vasić, A. (2014). Sociodemografski i psihološki korelati školskog uspeha. Primenjena psihologija, 7 (3), 401-427.

 • Vasić, A. i Šarčević, D. (2013). Od alfe do omege i natrag. Primenjena psihologija, 6, str. 287-310.

 • Trogrlić, A., Šarčević, D. i Vasić, A. (2013). Pol, školski uspeh i motivacija za školsko učenje. Pedagoška stvarnost, 2, 332-350.

 • Vasić, A., Šarčević, D., i Trogrlić, A. (2011). Zadovoljstvo životom u Srbiji. Primenjena psihologija, 4, 151-177.

više referenci

Naučna i stručna aktivnost nastavnika:

 

 • Praktičar Transakcione analize Instituta Psihopolis

 • Član Centra za rast i razvoj mladih, Fakultet za pravne i poslovne studije

Učešće u naučno-istraživačim projektima

 • Saradnik istraživač na projektu „A Survey on Year 8 Students' English Language Competences in Serbia”, Cambridge English funded research programme round 6 (2015).

 • „Vrednosne orijentacije mladih u Vojvodini – stanje i perspektive” br. 114-451-3818/2013 koji finansira Sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj Autonomne Pokrajine Vojvodine. 2013-2014.

 • „Afirmacija multikulturalizma i tolerancije u Vojvodini”, podprojekat „Evaluacija stanja međuetničkih odnosa kod mladih u Vojvodini” koji finansira Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice (2013-2014).

 

Usavršavanja

 • 21.7.-9.8.2008. Kurs italijanskog jezika i kulture u Riminiju, napredni nivo-Corso di lingua e cultura italiana per stranieri, livello avanzato

 • 2008. Certificate in Advanced English, Council of Europe Level C1, University of Cambridge, ESOL Examinations

 • 28.6.-16.7.2010. Stipendija Univerziteta u Milanu za kurs italijanskog jezika i kulture u Garnjanu, Corso internazionale di lingua e cultura italiana, Gargnano del Garda

 • 2010. Stručno usavršavanje Deficit pažnje i hiperaktivnost dece, Društvo učitelja Beograda

 • 25.7.-6.8.2011. Kurs španskog jezika, Curso de español en Hispania, escuela de español, Valencia

 • Stipendista Fulbright fondacije

Praktično iskustvo

 • 2009. Radioničarski rad na teme Asertivne komunikacije i Stresa, u srednjim školama u Novom Sadu

 • 2009. Praksa u Nacionalnoj službi za zapošljavanje, Novi Sad

 • 2009-2010. Demonstrator na Fakultetu za pravne i poslovne studije na predmetima Razvojna i Pedagoška psihologija

 • Pomoćnik šefa katedre za Poslovnu psihologiju