Zvanje   Vanredni profesor
 
Uža naučna oblast:

Javnopravne nauke 


Akademska karijera:
 
Doktorat: 2003 Centralnoevropski univerzitet(CEU), Budimpešta, Mađarska

Pravo o ljudskim pravima, Ustavno pravo, Krivično pravo

Magistratura: 1997 (CEU), Budimpešta Ustavno pravo, Pravo o ljudskim pravima
Magistratura: 1993 Pravni fakultet u Beogradu Krivično pravo
Diploma: 1996 Filozofski fakultet u Novom Sadu, Psihologija Psihologija
Diploma: 1986 Pravni fakultet u Novom Sadu   Pravo
Reprezentativne reference:

 

 • Sloboda izražavanja: Slučaj Lingens i njegov značaj, u: Vrednosti i identitet, 2. tom (zbornik radova, ur. Radosavljević, D.), Novi Sad, 2015., str. 518-529

 • Pravna sigurnost, u: Mali vodič kroz ljudsku sigurnost (zbornik radova, ur. Z.Šarenkapić), Novi Pazar, 2014., str. 35-44 - na internetu na adresi http://www.kcdamad.org/wp-content/uploads/2015/01/Mali-vodic-kroz-ljudsku-sigurnost-final.pdf

 • Obim i sadržina autonomije prema Ustavu Republike Srbije iz 2006.g., Pravo i politika, br.2/2014., str. 151-161, Fakultet za evropske pravne i političke studije i Konrad Adenauer Stiftung, Novi Sad.

 • Autonómia a Szerb Köztársaság 2006. évi Alkotmánya szerint, Létünk, különszám 2014: Teruleti és nem teruleti autonömia, Tudományos tanácskozás, 2014 június 5-7, Palics, Forum, Novi Sad.

 • Ombudsman as an Independent Institution for the Protection of Human Rights in Serbia, u: Széchenyi István Egyetem Jubileumi Kötet (Jubilarno izdanje Univerziteta Széchenyi István u Györ-u) (ur. Gábor Kecskés), str. 158-168, Györ, 2013.

 • Lokalni ombudsmani u Srbiji - Analiza sa preporukama za pravilno ustrojavanje i delovanje lokalnih ombudsmana u Srbiji, u: Savet za međunacionalne odnose i lokalni zaštitnik građana u multietničkim sredinama, Zbornik radova (ur. Petar Teofilović), str. 26-51 (Centar za istraživanje etniciteta), Beograd 2011

 • Nezavisnost parlamentarnih ombudsmana - uporedni pregled, Glasnik Advokatske komore Vojvodine, br. 7-8/2010, godina LXXXII, knjiga 70, str. 309-339, Novi Sad.

 • O slobodi izražavanja, u: Sloboda izražavanja i ljudska prava novinara u Vojvodini, Zbornik radova, str. 31-34, Novi Sad, 2009.

 • The Contribution of the US Jurisprudence to Freedom of Expression in the USA Through the Development of Defamation Law, u: US Jurisprudence of the 20th Century(G. Vukadinović i A.Kartag-Odri, ur.), Novi Sad,2006., na engleskom jeziku

 • The Ombudsman of the Autonomous Province of Vojvodina, European Ombudsman Newsletter, No. 4, April 2005, str. 63-64 (na engleskom jeziku)

 • Položaj i perspektive institucije ombudsmana u pravnom sistemu Srbije i Crne Gore, Glasnik Advokatske komore Vojvodine, br. 2-3/2005, str. 87-103, Novi Sad.

 • Defamation - A Comparative Study (Kleveta - Uporedna studija) - doktorska disertacija odbranjena na Katedri pravnih nauka Centralno-evropskog Univerziteta, Budimpešta; Decembar 2003 (na engleskom jeziku

 • Crisis in Yugoslav Public Law - Golden Gate University School of Law Annual Survey of International and Comparative Law, Vol. VI, Spring 2000, p. 71-112 (na engleskom jeziku) (referat na Osmoj regionalnoj konferenciji Američkog udruženja za međunarodno pravo/Devetom godišnjem Fulbright-ovom simpozijumu o problemima međunarodnog prava, GG School of Law, SF, SAD, mart 1999)

 • Privileges of the Press - A Comparative Study (USA, France, Yugoslavia)- magistarska teza odbranjena na Katedri pravnih nauka CEU, Budimpešta; Sep. 1997 (na engleskom jeziku)

 • Krivična odgovornost za krivična dela učinjena putem štampe i drugih sredstava javnog informisanja- magistarska teza odbranjena na Katedri za krivično pravo Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu; Dec 1993

 

Naučna i stručna aktivnost nastavnika:
 
 • 2015 - Predavač na dva međunarodna seminara o mehanizmima komunikacije između države i nacionalnih manjina, Kišinjov i Komrat, Moldavija, 19-22. okt. 2015. (Moldavija, Ukrajina, Belorusija), European Centre for Minority Issues / Evropski centar za pitanja manjina, Flensburg)

 • 2011 - Urednik zbornika radova: Savet za međunacionalne odnose i lokalni zaštitnik građana u multietničkim sredinama (Centar za istraživanje etniciteta), Beograd, 2011.

Usavršavanja:

 • Jul 2007 - Innsbruck, Austrija - studijska poseta European Ombudsman Institute-u (EOI) i ombudsmanima  pokrajine Tirol

 • Dec 2005, Jun 2006, jun 2007 - Lillehammer/Oslo, Norveška, Nansen akademija - Treninzi medijacije

 • Maj-jun 2006, Washington D.C., itd. SAD - Program: Resavanje konflikata

 • Nov 2004, Lund-Stokholm-Malme - Program o jednakom položaju i ljudskim pravima žena, Raoul Wallenberg Institut za ljudska prava i humanitarno pravo u Lundu

 • Sep 2004, Varšava - Seminar o ljudskim pravima, Helsinški odbor za ljudska prava

 • 18-27 jan 2002,Herceg Novi -Upravljanje multietničkim zajednicama (LGI, Nansen Dialogue Centre)

 • Sep 2000, i Sep 1999 - Programi za obuku naučnih radnika iz bivše Jugoslavije, pri Institutu za ustavnu i pravnu politiku (COLPI), Budimpešta

 • 1998/1999, San Francisko, Golden Gate University, 7 meseci, gostujući naučni radnik

 • Maj 1998,Pariz - Sorbonne, Universite de Paris II - Assas  

Nagrade i priznanja:

 • 2007 - Nagrada „Konstantin Obradović“ Beogradskog centra za ljudska prava, za doprinos ljudskim pravima i razvoju institucije ombudsmana u Srbiji

 • Sep. 2007. - Počasna plaketa Ombudsmana Bugarske

 • 2006. - Ličnost godine OEBS-a u Srbiji u oblasti vladavine prava i ljudskih prava