Zvanje   Vanredni profesor
Uža naučna oblast:

Teorijska i primenjena psihologija

 
e-mail: aleksandarvasic1966@yahoo.com


Akademska karijera:
 
Doktorat: 2008 Filozofski fakultet Novi Sad Psihologija
Magistratura: 2000 Filozofski fakultet Novi Sad Psihologija
Diploma: 1991 Filozofski fakultet Novi Sad

Psihologija

Reprezentativne reference:

Doktorska disertacija

 • Vasić, A. (2008). Neke osobine ličnosti i njihovo merenje u ranom adolescentnom dobu. Novi Sad: Filozofski fakultet. M70

Monografije, udžbenici i priručnici

 • Vasić, A., i Šarčević, D. (2012). Psihologija i ontogeneza: teorije i istraživanja. Novi Sad: Autori i Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić. M42

 • Vasić, A., Franceško, M., Manasijević, M., i Šarčević, D. (2015) Međuetnički odnosi mladih u Vojvodini. Novi Sad: Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine - nacionalne zajednice. M42

 • Čekrlija, Đ., Đurić, D., i Vasić, A. (Ur.) (2016). 3. otvoreni dani psihologije Banja luka 2016: Knjiga sažetaka. Banja Luka: Studijski program Psihologija, Filozofski fakultet i Novi Sad: Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić. M36

Objavljeni radovi

 • Kasa, A., Kokai, A., Šarčević, D., i Vasić, A. (2013). Izrada i provera mađarske verzije skale motivacije za postignuće MOP/DM. U Multikulturalnost i savremeno društvo, zbornik radova 2 (str. 393-408). Novi Sad: Pravne i poslovne akademske studije dr Lazar Vrkatić. M33

 • Kokai, A., Kasa, A., Šarčević, D., i Vasić, A. (2013). Kriterijumska validacija mađarske verzije skale motivacije za postignuće MOP/DM. U Multikulturalnost i savremeno društvo, zbornik radova 2 (str. 421-436). Novi Sad: Pravne i poslovne akademske studije dr Lazar Vrkatić. M33

 • Konstantinović, I., i Vasić, A. (2015). Pol, školski uspeh i etnička distanca kod mladih u Vojvodini. U zborniku radova Vrednosti i identitet (str. 228-238). Novi Sad: Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić. M33

 • Popović, J., i Vasić, A. (2009). Dimenzije ličnosti kao prediktori maladaptivnog organizacionog ponašanja. U zborniku radova Pojedinac, porodica i preduzeće u uslovima društveno-ekonomske krize: Stanje i mogućnosti prevazilaženja (str. 82-102). Novi Sad: Fakultet za pravne i poslovne studije Novi Sad. M33

 • Šarčević, D., i Vasić, A. (2014). Sociodemografski i psihološki korelati školskog uspeha. Primenjena psihologija, 7(3), 401-427. M24

 • Trogrlić, A., Šarčević, D., i Vasić, A. (2013). Pol, školski uspeh i motivacija za školsko učenje. Pedagoška stvarnost, 59(2), 332-349. M52

 • Trogrlić, A., i Vasić, A. (2007). Merenje i korelati lične potrebe za strukturom. U M. Biro i S. Smederevac (Ur.). Psihologija i društvo (str. 207-220). Novi Sad: Odsek za psihologiju, Filozofski fakultet. M45

 • Trogrlić, A., i Vasić, A. (2009). Konstrukt i merenje potrebe za saznanjem. Pedagoška stvarnost, 55(5-6), 607-621. M52

 • Trogrlić, A., i Vasić, A. (2009). Konvergentna i diskriminantna valjanost potrebe za saznanjem. Psihologija, 42(1), 173-186. M21

 • Vasić, A. (2011). Harry L. Hollingworth (1880-1956) ili psiholog kao primenjeni naučnik. Civitas, 1(1), 51-68. M53

 • Vasić, A. (2014). Charles E. Spearman (1863-1945) i faktorska analiza posle 110 godina. Civitas, 4(7), 56-85. M53

 • Vasić, A. (2015). Relacije samoefikasnosti i akademske motivacije u adolescenciji. Radovi: Časopis za humanističke i društvene nauke, 22, 231-250. M52

 • Vasić, A. (2016). Raymond B. Cattell (1905-1998) i pola veka multivarijatne eksperimentalne metodologije. Civitas, 6(2), 35-74. M53

 • Vasić, A. (2017). Potreba za saznanjem u prostoru akademske motivacije. Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja, 49(1), 7-30. M24

 • Vasić, A., i Šarčević, D. (2014). Struktura i korelati akademske motivacije u adolescenciji. U Franceško, M. (Ur.). Vrednosne orijentacije mladih u Vojvodini: stanje i perspektive (str. 73-103). Novi Sad: Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić. M45

 • Vasić, A., i Šarčević, D. (2013). Od alfe do omege i natrag. Primenjena psihologija, 6(3), 287-310. M24

 • Vasić, A., i Šarčević, D. (2014). Struktura i merenje motivacije za postignuće u ranom adolescentnom dobu. Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja, 41(1), 91-117. M24

 • Vasić, A., Šarčević, D., i Trogrlić, A. (2011). Zadovoljstvo životom u Srbiji. Primenjena psihologija, 4(2), 151-177. M24

Saopštenja (m34)

 • Jevtić, K., Šarčević, D., i Vasić, A. (2014). Sociodemografski i psihološki korelati alijenacije mladih. XX naučni skup Empirijska istraživanja u psihologiji. Beograd: Institut za psihologiju i Laboratorija za eksperimentalnu psihologiju, Filozofski fakultet.

 • Konstantinović, I., i Vasić, A. (2016a). Relacije sociodemografskih karakteristika i osobina ličnosti sa statusima Ja-identiteta merenim skalom SID. XXII naučni skup Empirijska istraživanja u psihologiji. Beograd: Institut za psihologiju i Laboratorija za eksperimentalnu psihologiju, Filozofski fakultet.

 • Konstantinović, I., i Vasić, A. (2016b). Statusi Ja-identiteta i doživljaj otuđenosti među mladima. 3. otvoreni dani psihologije Banja luka 2016. Banja Luka: Studijski program Psihologija, Filozofski fakultet i Novi Sad: Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić.

 • Perić, J., Šarčević, D. i Vasić, A. (2015). Neki sociodemografski korelati samoefikasnosti u adolescenciji. Međunarodni psihologijski znanstveni skup 22. dani Ramira i Zorana Bujasa (knjiga rezimea, str. 187). Zagreb: Filozofski fakultet i Hrvatsko psihološko društvo.

 • Rokvić, N., i Vasić, A. (2016). Statusi Ja-identiteta u četvorodimenzionalnom prostoru ličnosti. 3. otvoreni dani psihologije Banja luka 2016. Banja Luka: Studijski program Psihologija, Filozofski fakultet i Novi Sad: Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić.

 • Šarčević, D., Perić, J. i Vasić, A. (2015). Metrijske karakteristike i faktorska struktura upitnika SEQ-C za mjerenje samoefikasnosti kod mladih. Međunarodni psihologijski znanstveni skup 22. dani Ramira i Zorana Bujasa (knjiga rezimea, str. 216). Zagreb: Filozofski fakultet i Hrvatsko psihološko društvo.

 • Šarčević, D., i Vasić, A. (2010). Sociodemografske karakteristike i osobine ličnosti kao prediktori zadovoljstva životom. VI konferencija Dani primenjene psihologije. Niš: Filozofski fakultet.

 • Šarčević, D. i Vasić, A. (2012). Korelati motivacije za postignuće u ranom adolescentnom dobu. VIII konferencija Dani primenjene psihologije. Niš: Filozofski fakultet.

 • Šarčević, D. i Vasić, A. (2013). Faktorska struktura i metrijske karakteristike upitnika EME-e za merenje akademske motivacije. 61. naučno-stručni skup Sabor psihologa Srbije. Lepenski Vir, Donji Milanovac: Društvo psihologa Srbije.

 • Šarčević, D. i Vasić, A. (2014). Lokus u fokusu provjere valjanosti skale za mjerenje lokusa kontrole potkrepljenja IE-FPPS-NS. XIX. Dani psihologije u Zadru. Zadar: Odjel za psihologiju, Sveučilište u Zadru.

 • Šarčević, D., Vasić, A., i Jevtić, K. (2014). Relacije akademske motivacije i alijenacije u adolescenciji. XX naučni skup Empirijska istraživanja u psihologiji. Beograd: Institut za psihologiju i Laboratorija za eksperimentalnu psihologiju, Filozofski fakultet.

 • Šarčević, D., Vasić, A., i Trogrlić, A., (2011). Merenje i korelati opšteg doživljaja samoefikasnosti. Naučno-stručni skup Savremeni trendovi u psihologiji. Novi Sad: Filozofski fakultet.

 • Trogrlić, A., i Vasić, A. (2012). Polne razlike u motivaciji za školsko učenje na starijem osnovnoškolskom uzrastu. 60. naučno-stručni skup Sabor psihologa Srbije. Beograd: Društvo psihologa Srbije.

 • Trogrlić, A., Vasić, A., i Šarčević, D. (2011). O strukturi intenziteta afektivnog doživljavanja. Naučno-stručni skup Savremeni trendovi u psihologiji. Novi Sad: Filozofski fakultet.

 • Vasić, A. (2015a). Metrijske karakteristike i faktorska struktura skale samopoštovanja SLCS. 63. naučno-stručni skup Sabor psihologa Srbije. Zlatibor: Društvo psihologa Srbije.

 • Vasić, A. (2015b). Zajednička faktorska struktura dve skale za merenje samopoštovanja. 63. naučno-stručni skup Sabor psihologa Srbije. Zlatibor: Društvo psihologa Srbije.

 • Vasić, A. (2015c). Samoefikasnost i akademska motivacija u adolescenciji. Naučno-stručni skup Savremeni trendovi u psihologiji. Novi Sad: Filozofski fakultet.

 • Vasić, A. (2016a). Provera upitnika statusa Ja-identiteta SID48 na uzorku srednješkolaca. 64. naučno-stručni skup Sabor psihologa Srbije. Zlatibor: Društvo psihologa Srbije.

 • Vasić, A. (2016b). Relacije statusa Ja-identiteta i akademske motivacije. 64. naučno-stručni skup Sabor psihologa Srbije. Zlatibor: Društvo psihologa Srbije.

 • Vasić, A. (2016c). Merenje statusa Ja-identiteta u mladalaštvu: Dosadašnji nalazi i naredna istraživanja. 3. otvoreni dani psihologije Banja luka 2016. Banja Luka: Studijski program Psihologija, Filozofski fakultet i Novi Sad: Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić.

 • Vasić, A. (2017a). Faktori fiksacija libida u strukturi psihoseksualnog kontinuuma. 65. naučno-stručni skup Kongres psihologa Srbije. Zlatibor: Društvo psihologa Srbije.

 • Vasić, A. (2017b). Relacije struktura psihoseksualnog i psihosocijalnog kontinuuma. 65. naučno-stručni skup Kongres psihologa Srbije. Zlatibor: Društvo psihologa Srbije.

 • Vasić, A., i Konstantinović, I. (2016). Metrijske karakteristike skale statusa Ja-identiteta SID. XXII naučni skup Empirijska istraživanja u psihologiji. Beograd: Institut za psihologiju i Laboratorija za eksperimentalnu psihologiju, Filozofski fakultet.

 • Vasić, A., i Šarčević, D. (2012a). Faktorska struktura jednog upitnika za merenje motivacije za školsko učenje. 60. naučno-stručni skup Sabor psihologa Srbije. Beograd: Društvo psihologa Srbije.

 • Vasić, A., i Šarčević, D. (2012b). Skala motivacije za postignuće u ranom adolescentnom dobu. VIII konferencija Dani primenjene psihologije. Niš: Filozofski fakultet.

 • Vasić, A., i Šarčević, D. (2013). Izrada i provera skale lokusa kontrole potkrepljenja IE-NS. 61. naučno-stručni skup Sabor psihologa Srbije. Lepenski Vir, Donji Milanovac: Društvo psihologa Srbije.

 • Vasić, A., i Šarčević, D. (2014). Lokus u fokusu provjere internih metrijskih karakteristika skale za mjerenje lokusa kontrole potkrepljenja IE-FPPS-NS. XIX. Dani psihologije u Zadru. Zadar: Odjel za psihologiju, Sveučilište u Zadru.

 • Vasić, A., Šarčević, D., i Jevtić, K. (2014). Metrijske karakteristike skale alijenacije mladih. XX naučni skup Empirijska istraživanja u psihologiji. Beograd: Institut za psihologiju i Laboratorija za eksperimentalnu psihologiju, Filozofski fakultet.

 • Vasić, A., Šarčević, D. i Perić, J. (2015). Zajednička faktorska struktura upitnika samopoštovanja i samoefikasnosti u adolescenciji. Međunarodni psihologijski znanstveni skup 22. dani Ramira i Zorana Bujasa (knjiga rezimea, str. 229). Zagreb: Filozofski fakultet i Hrvatsko psihološko društvo.

 • Vasić, A., i Trogrlić, A. (2010). Merenje i struktura skale zadovoljstva životom. VI konferencija Dani primenjene psihologije. Niš: Filozofski fakultet.

 

Naučna i stručna aktivnost nastavnika:

 • Kao školski psiholog, Aleksandar Vasić je radio osam godina u Osnovnoj školi “Desanka Maksimović” u Futogu, gde je u periodu od 1995. do 2000. godine bio i pomoćnik direktora škole, a zatim sedam godina u Osnovnoj školi “Žarko Zrenjanin” u Novom Sadu.
 • Tokom tri akademske godine bio je pomoćnik rukovodioca, a tokom jedne akademske godine i rukovodilac studijskog programa Poslovna psihologija na fakultetu.
 • Od školske 2017/18. godine kao gostujući profesor drži nastavu iz predmeta Razvojna psihologija i Pedagoška psihologija na Fakultetu za poslovni menadžment u Baru, Republika Crna Gora.
 • U evaluaciji studenata u prethodnom petogodišnjem periodu, prosečne ocene se kreću u rasponu od 3,50 do 5,00.
 • Autor je, koautor ili urednik tri monografske jedinice, 35 objavljenih naučnih radova i 53 saopštenja na međunarodnim naučno-stručnim skupovima (priložene su reference iz poslednjih deset godina).
 • Priredio je i/ili vodio više sekcija i simpozijuma na naučno-stručnim skupovima. Sarađuje sa više redakcija visoko rangiranih domaćih naučno-stručnih časopisa za koje je recenzirao više originalnih naučno-stručnih radova.
 • Bio je član redakcije časopisa Civitas Fakulteta za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić, Novi Sad, u periodu od 2011. do 2016. godine.
 • Član je redakcije Radovi: Časopis za humanističke i društvene nauke, časopisa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, od 2015. godine.
 • Član je Društva psihologa Srbije.