Stranice kojima żelite da pristupite su namenjene
SAMO kandidatima koji su polagali prijemni ispit
26. avgusta 2019.
godine u Novom Sadu

Da biste pristupili unesite svoj JMBG...JMBG = Jedinstveni Matični Broj Građana, npr: "0101987012345"