Stranice kojima żelite da pristupite su namenjene
SAMO kandidatima koji su polagali prijemni ispit
14. septembra 2020.
godine u Novom Sadu

Da biste pristupili unesite svoj JMBG...JMBG = Jedinstveni Matični Broj Građana, npr: "0101987012345"