fbpx

Bezbednost i kriminalistika

Master studije

Svrha master akademskih studija jeste da studentima omogući sistematsko usavršavanje znanja i veština stečenih na osnovnim akademskim studijama, kao i stručno i samostalno obavljanje naučnoistraživačke delatnosti i mogućnost nastavka školovanja na doktorskim studijama, što je ujedno i jedan od ciljeva diplomskih studija. Savremene nastavne planove i programe realizuju za to kompetentni stručnjaci.

Strukture studijskih programa predviđaju jednosemestralne predmete. Student na taj način stiče akademska i stručna znanja iz oblasti studijskog programa. U svakom semestru student bira izborni predmet iz oblasti užestručnih opredeljenja, vezanih za oblasti primene usvojenih znanja i veština, a u okviru naučnoistraživačke i stručne delatnosti. Studentu se tako omogućava sticanje neophodnih akademskih i stručnih znanja iz svih oblasti definisanih ciljevima studiranja. U poslednjem semestru student radi master rad.

Ocenjivanje se sprovodi u skladu sa principima kontinuirane evaluacije a zasniva se na predispitnim obavezama i završnom usmenom ispitu.

Zvanje

Master akademske studije traju dva semestra (60 ESPB). Nakon ostvarenih 300 ESP bodova, po završetku I godine master akademskih studija, student stiče akademski naziv MASTER MENADŻER BEZBEDNOSTI.

Struktura

Master akademske studije traju dve godine (četiri semestra). Ukupan broj časova na prvoj godini studija aktivne nastave iskazane u vidu predavanja, vežbi i praktičnog rada, odgovara broju od 60 ESPB. Na drugoj godini studija predviđena je aktivna nastava iskazana u vidu predavanja, vežbi i studijskog istraživačkog rada, što, takođe, odgovara broju od 60 ESPB.

Ocenjivanje se sprovodi u skladu sa prinicipima kontinuirane evaluacije, a zasniva se na predispitnim obavezama i završnom usmenom ispitu.

Školska 2018-19. godina:

Prva Godina

 • Organizovani kriminalitet
 • Teorija bezbednosti
 • Metodologija naučnog istraživanja
 • Izborni blok I
  Međunarodna bezbednost
  Krizni menadžment
 • Forenzika
 • Organizaciona kultura
 • Izborni blok II
  Međunarodno krivično pravo
  Dokazno pravo
 • Obaveštajne i bezbednosne službe
 • Master rad

Knjiga predmeta za školsku 2019-20. godinu >>>


Upis

Uslovi za upis na master akademske studije:
završene osnovne akademske studije u četvorogodišnjem trajanju (240 ESPB)

Pravo upisa imaju i kandidati koji imaju završene nesrodne akademske studije obima 240 ESP bodova za koje se utvrđuju dodatni programski sadržaji (ispiti razlike). Ispiti razlike na master studijama, u zavisnosti od prethodno završenih studija, jesu: kriminalistika I; kriminalistika II; krivično pravo; krivično procesno pravo; osnovi bezbednosti; javna bezbednost; privatna bezbednost i sistem zaštite lica i objekata.

Student je dužan da sve ispite razlike položi pre polaganja ispita predviđenih nastavnim planom master akademskih studija. Koje će od navedenih predmeta razlike student polagati, zavisi od prethodno završenih studija. Odluku o tome donosi Komisija za priznavanje ispita Katedre za bezbednost i kriminalistiku.

Dokumenta

Kandidati za upis na podnose sledeću dokumentaciju:

 • overenu foto-kopiju diplome osnovnih akademskih studija
 • izvod iz matične knjige rođenih (original ili overena foto-kopija)
 • 2 fotografije pasoškog formata
 • uplata od 5.000,oo dinara za troškove upisa na tekući račun Fakulteta broj 160-930468-41, u polju uplatnice „poziv na broj“ unosi se JMBG kandidata za upis

Prilikom upisa kandidati prilažu i potvrdu o uplati I rate školarine u iznosu od 380 € (u dinarskoj prtivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan upisa) na žiro-račun Fakulteta broj: 160-930468-41.
Prilikom popunjava uplatnica u delu poziv na broj kandidati navode svoj JMBG.

Prijave za upis i prijemni ispit primaju se svakog radnog dana 09:00-16:00 časova i subotom 10:00-12:00 časova:

 • u Novom Sadu:
  Bulevar oslobođenja 76, (II sprat, prostorije Dekanata – subotom: I sprat, Studentska služba)

Školarina

Na osnovu Odluke Saveta Fakulteta:

 • školarina za školsku 2019/20. godinu iznosi 1.550 € u dinarskoj protivvrednosti
 • školarina se plaća u više rata (380 evra pri upisu + 9 rata po 130 evra) ili u celosti – uz popust od 5%
 • studenti Fakulteta su osigurani preko Generali Osiguranja Srbija

* U cenu školarine master akademskih studija nisu uračunati:

 • prijava ispita
 • izdavanje uverenja o položenim ispitima
 • izdavanje overenog plana i programa
 • udžbenici za master studije
 • odbrana master rada
 • izdavanje diplome

Karijere

Studije se mogu, po potrebi, nastaviti na drugim visokoškolskim ustanovama širom sveta. Nakon završenih master akademskih studija, studenti mogu upisati specijalističke i(ili) doktorske studije u zemlji i inostranstvu.

Psiholozi već danas rade na pozicijama pod ovim nazivima u velikim kompanijama, kao što su: Telekom, Telenor, Službe za upravljanje kadrovima Vlade Republike Srbije, Actavis, Hemofarm, NIS, Štark, veliki broj banaka, te u samostalnim konsultanskim agencijama.

Česta pitanja

Buduće kolege i budući studenti,
Kako se dosta vaših kolega interesuje za studiranje na našem fakultetu, pripremili smo listu najčešće postavljanih pitanja, a ukoliko se ono što Vas zanima ne nalazi na listi, budite slobodni i pišite nam na e-mail: office@flv.edu.rs ili se raspitajte telefonom, pozivom na 021/4727-884 ili 018/294-200.

Više na stranici ČESTA PITANJA.

Radno vreme
Ponedeljak - Petak
od 09:30 do 16:00

Žiro račun: 160-930468-41

PIB: 104246798
Matični broj: 08850330
Šifra delatnosti: 8542

Telefon:
Novi Sad: +381(21) 472 7884,
fax: +381(21) 472 7885

Niš: +381(18) 294 220,
fax: +381(18) 294 222

Adresa:
Bulevar oslobođenja 76,
21000 Novi Sad

Vojvode Mišića 48,
18000 Niš
office@flv.edu.rs

Pratite nas:

Prijavite se na našu mejling listu kako
bi bili u toku sa svim relevantnim
informacijama vezanim za FLV.

Žiro račun: 160-930468-41

PIB: 104246798
Matični broj: 08850330
Šifra delatnosti: 8542