Upis

Osnovne studije

Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić upisuje studente u školsku 2022/23. godinu na studijske programe Pravo, Poslovna psihologija, Bezbednost i kriminalistika i Engleski jezik. Na konkurs se mogu prijaviti sva lica sa završenom četvorogodišnjom srednjom školom, koja uz priloženu dokumentaciju polažu prijemni ispit ili im je priznat prijemni ispit, odnosno lica koja su student ili su bila student na drugom fakultetu ili visokoj školi akademskih studija.

NOVI SAD:

 • Pravo – 50 studenata (četvorogodišnje 240 ESPB)
 • Poslovna psihologija – 120 studenata (trogodišnje 180 ESPB)
 • Bezbednost i kriminalistika – 100 studenata (četvorogodišnje 240 ESPB)
 • Engleski jezik – 50 studenata (četvorogodišnje 240 ESPB)

NIŠ:

 • Bezbednost i kriminalistika – 50 studenata (četvorogodišnje 240 ESPB)
 • Engleski jezik – 27 studenata (četvorogodišnje 240 ESPB)

Predstavljanje fakulteta:


Pripremna nastava

Svake godine na Fakultetu za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić organizuje se besplatna pripremna nastava i konsultacije za polaganja prijemnog ispita za sve studijske programe.


» Popunite prijavu za on-line Pripremnu nastavu

Popunjavanjem podataka u formularu na ovom linku, dobićete pristup materijalima za pripremnu nastavu za studijski program za koji ste zainteresovani.


Napomena:

 • Nakon popunjene prijave, na Vašu e-mail adresu koju ste uneli u formular – odmah će stići automatski generisana potvrda o prijemu Vaše prijave,
 • Zatim, a najkasnije u roku od 24 časa, stiće če Vam i druga, pozdravna poruka sa e-learn@FLV portala sa podacima za pristup,
 • Ukoliko Vam i posle 24 časa ne stigne poruka – molimo Vas prvo proverita Vaš spam (junk) folder…

Upis

Uslov za upis na osnovne akademske studije:

 • završena srednja četvorogodišnja škola
 • polaganje prijemnog ispita (ili priznavanje prijmenog ispita ili prelazak sa druge )

Kandidati za prijemni ispit podnose sledeću dokumentaciju:

 • izvod iz matične knjige rođenih
 • overene foto-kopije svedočanstva za svaku školsku godinu
 • overenu foto-kopiju diplome srednje škole
 • uplatu za polaganje prijemnog ispita u iznosu od 5.000,oo dinara, na žiro račun Fakulteta broj: 160-930468-41.

Prijemni ispit

Prijave za polaganje prijemnog ispita podnose se u vremenu od 10:00 do 15:00 časova svakog radnog dana i subotom od 10:00 do 12:00 časova.

Polaganje prijemnog ispita održavaće se u sledećim terminima:

Junsko-julski upisni rok

27. 06. 2022. u 10 časova
04. 07. 2022. u 10 časova (ukoliko ostane slobodnih mesta nakon prvog termina)

Septembarski upisni rok

(ukoliko preostane slobodnih mesta nakon prvog upisnog roka)


Šta se polaže na prijemnom ispitu

 • Poslovna psihologija – kandidati polažu prijemni ispit u formi testa koji obuhvata pitanja iz oblasti psihologije koja se izučava u toku srednjeg obrazobVanja
 • Pravo – kandidati polažu prijemni u formi testa koji obuhvata pitanja iz oblasti istorije, prava I sociologije.
 • Bezbednost i kriminalistika – kandidati polažu prijemni u formi testa koji obuhvata pitanja iz oblasti sociologije, psihologije i prava.
 • Engleski jezik – kandidati polažu prijemni koji se sastoji iz pismenog i usmenog dela. Pismeni deo prijemnog obuhvata test znaja iz engleskog jezika i test zanja iz srpskog jezika. Usmenim delom ispita provereva se veština govora na engleskom jeziku. Kandidati koji imaju sertifikat o položenom FCE sa ocenom A ili na višem nivou oslobađaju se polaganja dela prijemnog ispita na engleskom jeziku (uvažavaju se samo ESOL sertifikati)

Privremena rang-lista

 • Sledećeg dana, nakon prijemnog ispita, utvrđuje se privremena rang-lista sa ukupnim brojem bodova stečenim po svim kriterijumima utvrđenim ovim pravilima.
 • Kandidat koji smatra da redosled kandidata na privremenoj rang-listi nije pravilno utvrđen može podneti prigovor dekanu Fakulteta u roku od 24 časa od objavljivanja privremene rang-liste. Dekan donosi odluku o prigovoru u roku od 24 časa od podnošenja prigovora.
 • Kandidat može podneti žalbu Savetu Fakulteta u roku od tri dana od dana prijema rešenja. Savet rešava po žalbi u roku od tri dana od dana njenog prijema.
 • Nakon odlučivanja po prispelim žalbama, Fakultet utvrđuje i objavljuje konačnu rang-listu kandidata. Konačna rang-lista je osnov za upis kandidata.

Merila za utvrđivanje redosleda kandidata

 • Ukupan broj bodova može biti do 100 bodova, pri tome:
 • Opšti uspeh u srednjoj školi (max 40 bodova – sabran uspeh iz sve 4 godine srednje škole pomnožen sa 2)
 • Prijemni ispit (max 60 bodova – minimalno potrebno ostvariti 14 bodova)

Kandidati koji su položili prijemni ispit na našem fakultetu mogu se upisati u školsku 2022/23. godinu u periodu koji će biti naveden u skladu sa datumom održavanja prijemnog.

Priznavanje prijemnog ispita sa srodnih fakulteta

 • Kandidati koji su položili prijemni ispit za školsku 2022/23. godinu na srodnim akreditovanim visokoškolskim ustanovama mogu se upisati bez ponovnog polaganja prijemnog ispita na Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić.
 • Kandidatima koji su polagali prijemni ispit u 2021/2022. takođe se mogu priznati rezultati prema gore navedenim kriterijumima.

Prelazak sa drugih fakulteta

 • Bez polaganja prijemnog ispita može se upisati na Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić lice koje je student ili je bilo student na drugom fakultetu ili visokoj školi i to na akademskim studijama.

Studenti koji prelaze sa drugih visokoškolskih ustanova dužni su da prilože:

 • uverenje o položenim ispitima
 • overen plan i program studija (iz vremena studiranja kandidata)

Uz to dostaviti i ovu dokumentaciju:

 • izvod iz matične knjige rođenih (original ili overena kopija, može biti stariji od 6 meseci)
 • overene foto-kopije svedočanstva sve četiri godine srednje škole
 • overenu foto-kopiju diplome srednje škole (overa se radi kod Javnog beležnika uz originale na uvid)
 • 2 fotografije pasoškog formata
 • uplatu od 5.000,oo dinara za troškove upisa, na žiro-račun Fakulteta broj 160-930468-41

Prijave za upis primaju se svakog radnog dana 10:00-15:00 časova i subotom 10:00-12:00 časova u prostorijama Fakulteta.

Dokumenta

Kandidati za upis na fakultet koji zadovoljavaju kriterijume, kod prijave za upis i prijemni ispit podnose sledeću dokumentaciju:

 • izvod iz matične knjige rođenih (original ili overena kopija, može biti stariji od 6 meseci)
 • overene foto-kopije svedočanstva za svaku školsku godinu
 • overenu foto-kopiju diplome srednje škole (overa se radi kod Javnog beležnika uz originale na uvid)
 • 2 fotografije pasoškog formata
 • uplatu za polaganje prijemnog ispita u iznosu od 5.000,oo dinara, na žiro račun Fakulteta broj: 160-930468-41.

Prilikom upisa kandidati prilažu i potvrdu o uplati I rate školarine u iznosu od 380 € (u dinarskoj prtivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan upisa) na žiro-račun Fakulteta broj: 160-930468-41. Prilikom popunjava uplatnica u delu poziv na broj kandidati navode svoj JMBG, polje “model” ostaje prazno. Prijave za upis i prijemni ispit primaju se svakog radnog dana 10:00-15:00 časova i subotom 10:00-12:00 časova u prostorijama Fakulteta.

Školarina

Na osnovu Odluke Saveta Fakulteta:

 • školarina za školsku 2022/23. godinu iznosi 1.550 € u dinarskoj protivvrednosti
 • školarina se plaća u više rata (380 evra pri upisu + 9 rata po 130 evra) ili u celosti – uz popust od 5%
 • studenti Fakulteta su osigurani preko Generali Osiguranja Srbija

* U cenu školarine osnovnih akademskih studija nisu uračunati:

 • prijava ispita
 • izdavanje uverenja o položenim ispitima
 • izdavanje overenog plana i programa
 • odbrana završnog rada
 • izdavanje diplome

Stipendije Fondacije Lazar Vrkatić

 • Kandidati koji su stekli Vukovu diplomu srednje škole u školskoj 2021/22. godini – ne plaćaju školarinu za prvu godinu studija.
 • Kandidati koji dolaze iz ustanova socijalne zaštite i hraniteljskih porodica, a imaju odličan uspeh u svim godinama srednjoškolskog obrazovanja – ne plaćaju školarinu za prvu godinu studija.
 • Kandidati koji dolaze iz ustanova socijalne zaštite i hraniteljskih porodica i čiji prosek tokom čitavog srednjoškolskog obrazovanja iznosi 4,00 i više – plaćaju 50% školarine za prvu godinu studija.

 

Studijski programi

Više informacija o detaljima upisa, sadržaju prijemnog ispita, besplatnoj pripremnoj nastavi, školarini, stipendijama i dokumentaciji možete pronaći na stranicama studijskih programa.

Pravo

Student koji završi studije prava na našoj ustanovi, obučen je za praktičan rad u kompletnoj pravnoj referadi…

Bezbednost i kriminalistika

Specifičnost našeg studijskog programa je što studente već tokom studija upoznaje sa njihovim budućim…

Poslovna psihologija

Studijski program Poslovna psihologija ima za cilj sticanje visokog obrazovanja i zvanja psiholog…

Engleski jezik

Studijski program Engleski jezik ima za svrhu obrazovanje kompetentnog kadra, osposobljenog za niz…

Radno vreme
Ponedeljak - Petak
od 09:30 do 16:00

Žiro račun: 160-930468-41

PIB: 104246798
Matični broj: 08850330
Šifra delatnosti: 8542

Telefon:

Novi Sad:
+381 (21) 472 7884
+381 (21) 66 23 111Niš:
+381 (18) 294 220

Adresa:
Bulevar oslobođenja 76,
Laze Lazarevića 1,
21000 Novi Sad

Vojvode Mišića 48,
18000 Niš
office@flv.edu.rs

Pratite nas:

Prijavite se na našu mejling listu kako
bi bili u toku sa svim relevantnim
informacijama vezanim za FLV.

Žiro račun: 160-930468-41

PIB: 104246798
Matični broj: 08850330
Šifra delatnosti: 8542