Upis

Osnovne studije

Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić upisuje studente u školsku 2023/24. godinu na studijske programe Pravo, Poslovna psihologija, Bezbednost i kriminalistika i Engleski jezik. Na konkurs se mogu prijaviti sva lica sa završenom četvorogodišnjom srednjom školom, koja uz priloženu dokumentaciju polažu prijemni ispit ili im je priznat prijemni ispit, odnosno lica koja su student ili su bila student na drugom fakultetu ili visokoj školi akademskih studija.

NOVI SAD:

 • Pravo – 50 studenata (četvorogodišnje 240 ESPB)
 • Poslovna psihologija – 120 studenata (trogodišnje 180 ESPB)
 • Bezbednost i kriminalistika – 100 studenata (četvorogodišnje 240 ESPB)
 • Engleski jezik – 50 studenata (četvorogodišnje 240 ESPB)

NIŠ:

 • Bezbednost i kriminalistika – 50 studenata (četvorogodišnje 240 ESPB)

Predstavljanje fakulteta:


Pripremna nastava

Svake godine na Fakultetu za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić organizuje se besplatna pripremna nastava i konsultacije za polaganja prijemnog ispita za sve studijske programe.


» Popunite prijavu za online pripremnu nastavu

Popunjavanjem podataka u formularu na ovom linku, dobićete pristup materijalima za pripremnu nastavu za studijski program za koji ste zainteresovani.


Napomena:

 • Nakon popunjene prijave, na Vašu e-mail adresu koju ste uneli u formular – odmah će stići automatski generisana potvrda o prijemu Vaše prijave,
 • Najkasnije u roku od 24 časa, stiće će Vam i druga, pozdravna poruka sa e-learn@FLV portala sa podacima za pristup,
 • Ukoliko Vam i posle 24 časa ne stigne poruka – molimo Vas da prvo proverite Vaš spam (junk) folder…

Upis

Uslov za upis na osnovne akademske studije:

 • završena srednja četvorogodišnja škola
 • polaganje prijemnog ispita (ili priznavanje prijmenog ispita ili prelazak sa druge VŠU)

Kandidati za prijemni ispit podnose sledeću dokumentaciju:

 • izvod iz matične knjige rođenih
 • overene foto-kopije svedočanstva za svaku školsku godinu
 • overenu foto-kopiju diplome srednje škole
 • uplatu za polaganje prijemnog ispita u iznosu od 6.000,oo dinara, na žiro račun Fakulteta: 160-930468-41.

Prijemni ispit

Fakultet organizuje prijemni ispit nezavisno od broja prijavljenih kandidata za upis u prvu godinu osnovnih studija. Prilikom podnošenja prijave za polaganje prijemnog ispita kandidat navodi studijski program koji želi da upiše na FLV. U prijavi za polaganje prijemnog ispita kandidat može da navede i alternativni studijski program koji želi da upiše na FLV. Kandidati koji su polagali prijemni ispit za određeni studijski program FLV, a nalaze se na rang-listi ispod upisne kvote, mogu se upisati na drugi studijski program na kome ima slobodnih mesta, a koji su naveli kao alternativni, po pravilima upisa na taj studijski program. Za ove kandidate FLV organizuje vanredni termin polaganja prijemnog ispita.

Prijave za polaganje prijemnog ispita podnose se tokom perioda preciziranom u konkursu za upis studenata, radnim danima od 10.00 do 15.00 časova.

Polaganje prijemnog ispita održavaće se u sledećim terminima:

Junsko-julski upisni rok

Prijave za upis uz dostavljanje dokumentacije i polaganje prijemnog ispita od 01.06.2023. do 26.06.2023. godine
PRIJEMNI ISPIT 28.06.2023.
u 10 časova: Pravo, Engleski jezik, Bezbednost i kriminalistika
u 12 časova: Poslovna psihologija
Preliminarna rang-lista 29.06.2023.
Žalbe na preliminarnu rang-listu 30.06.2023.
Objavljivanje konačne rang-liste 03.07.2023.
UPIS PRIMLJENIH KANDIDATA od 03.07. do 08.07.2023. od 10 do 15 časova
Upis bez polaganja prijemnog ispita za kandidate koji su stekli uslov za to od 03.07. do 12.07.2023. godine, radnim danima od 10 do 15 časova

Septembarski upisni rok

(ukoliko preostane slobodnih mesta nakon prvog upisnog roka)


Šta se polaže na prijemnom ispitu

 • Poslovna psihologija – kandidati polažu prijemni ispit u formi testa koji obuhvata pitanja iz oblasti psihologije koja se izučava u toku srednjeg obrazovanja
 • Pravo – kandidati polažu prijemni u formi testa koji obuhvata pitanja iz oblasti istorije, prava i sociologije.
 • Bezbednost i kriminalistika – kandidati polažu prijemni u formi testa koji obuhvata pitanja iz oblasti sociologije, psihologije i prava.
 • Engleski jezik – kandidati polažu prijemni koji se sastoji iz pismenog i usmenog dela. Pismeni deo prijemnog obuhvata test znaja iz engleskog jezika i test zanja iz srpskog jezika. Usmenim delom ispita provereva se veština govora na engleskom jeziku. Kandidati koji imaju sertifikat o položenom FCE sa ocenom A ili na višem nivou oslobađaju se polaganja dela prijemnog ispita na engleskom jeziku (uvažavaju se samo ESOL sertifikati)

Privremena rang-lista

 • Nakon bodovanja testa prijemnog ispita FLV objavljuje privremenu rang-listu prijavljenih kandidata na oglasnoj tabli ili internet stranici FLV u roku od 48 sati.
 • Kandidat koji smatra da njegov test nije tačno bodovan može podneti prigovor dekanu u roku od 24 časa od momenta objave preliminarne rang-liste.
 • Dekan odlučuje o podnetom prigovoru u roku od 48 časova od momenta prijema prigovora.
 • Nakon odluke o podnetim prigovorima FLV objavljuje konačnu rang-listu kandidata za upis.

Merila za utvrđivanje redosleda kandidata

 • Ukupan broj bodova može biti do 100 bodova, pri tome:
 • Opšti uspeh u srednjoj školi (max 40 bodova – sabran uspeh iz sve 4 godine srednje škole pomnožen sa 2)
 • Prijemni ispit (max 60 bodova – minimalno potrebno ostvariti 14 bodova)

Kandidati koji su položili prijemni ispit na našem fakultetu mogu se upisati u školsku 2023/24. godinu u periodu koji će biti naveden i u skladu sa Konkursom.

Priznavanje prijemnog ispita sa srodnih fakulteta

Na prvu godinu osnovnih akademskih studija bez polaganja prijemnog ispita može se upisati lice koje je položilo prijemni ispit na drugoj visokoškolskoj ustanovi iz srodnih oblasti, ako je prijemni ispit položen u poslednje dve školske godine i ukoliko nakon prvog termina prijemnog ispita ostane upražnjenih mesta propisanih konkursom za upis.

Kandidatu iz prethodnog stava priznaju se bodovi ostvareni na prijemnom ispitu na drugoj visokoškolskoj ustanovi, uz obavezu da je ostvareno minimum 14 bodova.

Prelazak sa drugih fakulteta

Na prvu godinu osnovnih akademskih studija bez polaganja prijemnog ispita može se upisati lice koje je u Republici Srbiji, ili drugoj državi, student ili je bilo student na drugom fakultetu ili visokoj školi akademskih studija, ili ima stečeno visoko ili više obrazovanje po propisima koji su važili do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju, ukoliko nakon prvog temina prijemnog ispita ostane upražnjenih mesta propisanih konkursom za upis.

Studenti koji prelaze sa drugih visokoškolskih ustanova dužni su da prilože:

 • uverenje o položenim ispitima
 • overen plan i program studija (iz vremena studiranja kandidata)

Uz to dostaviti i ovu dokumentaciju:

 • izvod iz matične knjige rođenih (original ili overena kopija, može biti stariji od šest meseci)
 • overene foto-kopije svedočanstava sve četiri godine srednje škole (overa se radi kod Javnog beležnika uz originale na uvid)
 • overenu foto-kopiju diplome srednje škole (overa se radi kod Javnog beležnika uz originale na uvid)
 • 2 fotografije pasoškog formata
 • uplatu od 6.000,oo dinara za troškove upisa, na žiro-račun Fakulteta broj 160-930468-41

Prijave za upis primaju se svakog radnog dana od 10 do 15 časova i subotom od 10 do 12 časova u prostorijama Fakulteta.

Dokumenta

Kandidati za upis na fakultet koji zadovoljavaju kriterijume, kod prijave za upis i prijemni ispit podnose sledeću dokumentaciju:

 • izvod iz matične knjige rođenih (original ili overena kopija, može biti stariji od 6 meseci)
 • overene foto-kopije svedočanstva za svaku školsku godinu (overa se radi kod Javnog beležnika uz originale na uvid)
 • overenu foto-kopiju diplome srednje škole (overa se radi kod Javnog beležnika uz originale na uvid)
 • 2 fotografije pasoškog formata
 • uplatu za polaganje prijemnog ispita u iznosu od 6.000,oo dinara, na žiro račun Fakulteta broj: 160-930468-41.

Prilikom upisa kandidati prilažu i potvrdu o uplati I rate školarine na žiro-račun Fakulteta broj: 160-930468-41. Prilikom popunjava uplatnica u delu poziv na broj kandidati navode svoj JMBG, polje “model” ostaje prazno.

Školarina

Na osnovu Odluke Saveta Fakulteta:

 • školarina za školsku 2023/24. godinu iznosi OAS Poslovna psihologija iznosi 1750 €, za OAS Pravo, OAS Bezbednost i kriminalistika i OAS Engleski jezik iznosi 1650 € u dinarskoj protivvrednosti
 • školarina se plaća u više rata ili u celosti – uz popust od 5%
 • studenti Fakulteta su osigurani

* U cenu školarine osnovnih akademskih studija nisu uračunati:

 • prijava ispita
 • izdavanje uverenja o položenim ispitima
 • izdavanje overenog plana i programa
 • odbrana završnog rada
 • izdavanje diplome

Stipendije Fondacije Lazar Vrkatić

 • Kandidati koji su stekli Vukovu diplomu srednje škole u školskoj 2022/23. godini – ne plaćaju školarinu za prvu godinu studija.
 • Kandidati koji dolaze iz ustanova socijalne zaštite i hraniteljskih porodica, a imaju odličan uspeh u svim godinama srednjoškolskog obrazovanja – ne plaćaju školarinu za prvu godinu studija.
 • Kandidati koji dolaze iz ustanova socijalne zaštite i hraniteljskih porodica i čiji prosek tokom čitavog srednjoškolskog obrazovanja iznosi 4,00 i više – plaćaju 50% školarine za prvu godinu studija.

 

Studijski programi

Više informacija o detaljima upisa, sadržaju prijemnog ispita, besplatnoj pripremnoj nastavi, školarini, stipendijama i dokumentaciji možete pronaći na stranicama studijskih programa.

Pravo

Student koji završi studije prava na našoj ustanovi, obučen je za praktičan rad u kompletnoj pravnoj referadi…

Bezbednost i kriminalistika

Specifičnost našeg studijskog programa je što studente već tokom studija upoznaje sa njihovim budućim…

Poslovna psihologija

Studijski program Poslovna psihologija ima za cilj sticanje visokog obrazovanja i zvanja psiholog…

Engleski jezik

Studijski program Engleski jezik ima za svrhu obrazovanje kompetentnog kadra, osposobljenog za niz…

Radno vreme
Ponedeljak - Petak
od 09:30 do 16:00

Žiro račun: 160-930468-41

PIB: 104246798
Matični broj: 08850330
Šifra delatnosti: 8542

Telefon:

Novi Sad:
+381 (21) 472 7884
+381 (21) 66 23 111Niš:
+381 (18) 294 220

Adresa:
Bulevar oslobođenja 76,
21000 Novi Sad

Vojvode Mišića 48,
18000 Niš
office@flv.edu.rs

Žiro račun: 160-930468-41

PIB: 104246798
Matični broj: 08850330
Šifra delatnosti: 8542