Pravo

Osnovne studije

Student koji završi osnovne studije prava na našem fakultetu ima mogućnost zaposlenja u širokoj lepezi pravničkih poziva. Osnovne studije prava kod nas orijentisane su ka sticanju savremenih akademskih i stručnih znanja i veština iz oblasti pravne nauke i prakse.

U želji da prevaziđemo problem koji je aktuelan kod odškolovanih pravnika već duži period a koji se odnosi na primenu teorijskih znanja stečenih tokom studija u realnoj pravnoj praksi, akcenat smo stavili na obuku naših studenata kroz praktičan rad. Cilj praktičnog rada jeste da tokom studija prava studenti steknu realna, praktična znanja i veštine, te da svoja stečena teorijska znanja direktno primene u savremenoj pravnoj praksi. Kroz praktičan rad u nastavi i vannastavnim aktivnostima studenti se osposobljavaju za obavljanje pravničkih profesija.

Praktičan rad podrazumeva:

 • obuku pisanja pravnih akata i podnesaka
 • tumačenje pravnih akata
 • analizu slučaja iz pravne prakse
 • rešavanje praktičnih problema
 • prisustvo sudskim postupcima
 • obavljanje stručne prakse u sudu
 • simulaciju sudskog postupka u okviru „Pravne klinike”
 • učešće u debatama
 • obuku i takmičenje u besedništvu
 • obuke i kursevi radi sticanja pojedinih pravnih licenci I kompetencija (kao što su: medijacija, pravna baza "Paragraf" i sl.)
 • stručna predavanja pravnih praktičara iz zemlje i inostranstva

Svrha Studijskog programa OAS Pravo .pdf


Pored toga, na osnovu saradnje koju naša ustanova ostvaruje sa brojnim državnim organima, institucijama i privrednim društvima, studenti imaju mogućnost da posete najviše organe vlasti u državi, pokrajini i gradu (Narodna skupština RS, Ustavni sud, Skupština APV, Vlada Vojvodine, Gradska skupština itd.), sudove u kojima mogu da prisustvuju suđenjima, Institut za sudsku medicinu, ustanove za izvršenje krivičnih sankcija, brojne upravne organe vlasti i kompanije, te da se kroz uvid u sam način rada u tim institucijama upoznaju sa realnom i praktičnim pravnom praksom.

U izvođenju praktične nastave, pored nastavnika i saradnika sa naše institucije, od kojih je većina u svojoj bogatoj karijeri imala mogućnost da radi u pravnoj praksi, učestvuju i brojni predavači iz same pravne prakse (sudije, advokati, zaposleni u ministarstvima, sekretarijatima i dr.) te na taj način prenose studentima svoja bogata iskustva i znanja, kako bi se oni nakon studija što lakše i brže uključili u proces rada.

Kako bi se realna praksa što više približila studentima, na studijskom programu Pravo angažovani su predavači i saradnici praktičari:

U realizaciji praktične nastave u okviru Pravne klinike na našem pravnom fakultetu angažovani su:

 • mr Darko Tadić, predsednik Apelacionog suda u Novom Sadu
 • Ivana Karapandžić, saradnik i portparol Višeg suda u Novom Sadu
 • Veljko Milić, advokat u Novom Sadu
 • Ljiljana Dragutinović, pravnik Centra za socijalni rad Grada Novog Sada

Stručna praksa

Stručna praksa studenata ima za primarni cilj praktičnu primenu teorijskih znanja stečenih kroz školovanje na našem Fakultetu, kao i sticanje praktičnih znanja, veština i iskustava, kroz profesionalnu afirmaciju studenata u široj pravnoj referadi.

Studenti studijskog programa Pravo na Fakultetu za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić imaju mogućnost da obavljaju stručnu praksu u:

 • Advokatskim kancelarijama u Nišu
 • Advokatskim kancelarijama u Novom Sadu
 • Upravnom sudu u Beogradu
 • Osnovnom sudu u Novom Sadu
 • Osnovnom sudu u Nišu
 • Osnovnom javnom tužilaštvu u Nišu
 • Prekršajnom sudu u Nišu
 • Privrednom sudu u Nišu
 • Višem sudu u Novom Sadu
 • Centru za socijalni rad Grada Novog Sada
 • Kancelariji Zaštitnika građana Grada Niša
 • Kancelariji Pokrajinskog ombudsmana u Novom Sadu ... itd

U okviru stručne prakse u sudovima, studenti prisustvuju suđenjima i to u: prekršajnim postupcima, parničnom odeljenju (opšta parnica), odeljenju porodičnih sporova, odeljenju radnih sporova, izvršnom odeljenju, vanparničnom odseku, i krivičnom odeljenju. Tom prilikom studenti se upoznaju sa sudijskom funkcijom i ulogom u postupku, predmetima sudskog postupka, sudskim spisima i aktima, prisustvuju suđenjima, diskutuju sa sudijom i stručnim saradnikom o toku i ishodu sudskog postupka i aktivno učestvuju u obavljanju lakših sudskih poslova kao što su: priprema sudskog postupka, izrada nacrta odluke i drugih akata (rešenja, dopisa i sl.).

Kroz stručnu praksu kod Pokrajinskog ombudsmana u Novom Sadu i Zaštitnika građana u Nišu studenti se upoznaju sa načinom rada ovih institucija, njihovim delokrugom poslova i imaju mogućnost stažiranja kroz praktičan rad.

Obavljajući stručnu praksu u advokatskim kancelarijama u Novom Sadu i Nišu studenti imaju mogućnost da steknu značajna praktična znanja i veštine od vrsnih advokata, koje će im olakšati i približiti ne samo advokatsku profesiju, već i kompletnu pravosudnu referadu. Stručna praksa u Osnovnom javnom tužilaštvu omogućava studentima da se upoznaju sa referadom tužilaštva, da prisustvuju istrazi, suđenjima, razgovaraju sa tužiocima i stručnim saradnikom o toku i ishodu postupka, i uz dozvolu tužioca aktivno učestvuju u obavljanju lakših poslova, kao što su priprema postupka, izrada nacrta odluke i drugih akata.

Realizacija stručne prakse u Centru za socijalni rad i u NLB banci podrazumeva upoznavanje sa delokrugom poslova koje obavljaju pravnici u ovim ustanovama i obavljanje manje zahtevnih zadataka uz nadzor mentora, odnosno odgovornog lica koje je zaduženo za praksu.

Zvanje

Nakon ostvarenih 240 ESP bodova na osnovnim akademskim studijama, stiče se diploma osnovnih akademskih studija i zvanje DIPLOMIRANI PRAVNIK (Bachelor of Law with Honours).

Kompetencije diplomiranih studenata OAS Pravo .pdf

Struktura

Osnovne akademske studije traju osam semestara. Nastavni sadržaji su raspoređeni na takav način koji studentima omogućava da postepeno ovladavaju širokim teorijskim i praktičnim znanjima i veštinama iz oblasti prava. Sticanjem saznanja i veština gradualno i temelјno teži se osposoblјavanju studenata za uspešnu i fleksibilnu primenu stečenih znanja u profesionalnom radu nakon završenih osnovnih akademskih studija. Takođe, program je struktuiran tako da studentima pruži i opšteobrazovna znanja i veštine, što doprinosi njihovom opštem akademskom obrazovanju, kao i mogućnostima za dalјe stručno i akademsko usavršavanje.

Svi predmeti su jednosemestralni. Na prvoj godini oni su pretežno akademsko-opšteobrazovnog i teorijsko-metodološkog karaktera, a prisutni su i predmeti koji uvode studente u naučnostručnu oblast prava koja podrazumeva izučavanje pozitivnopravnih disciplina, odnosno, predmeti naučno-stručnog karaktera. Na drugoj i trećoj godini studija predviđeni su predmeti koji pružaju znanja i veštine iz, prevashodno, naučno-stručne i stručno-aplikativne oblasti, dok je na četvrtoj godini studija predmetima naučno-stručnog i stručno-aplikativnog karaktera posvećen naročito izražen deo nastavnog sadržaja.

Svrha Studijskkog programa OAS Pravo .pdf

Fond časova je na osnovnim akademskim studijama od 30 do 135 po predmetu semestralno.
Opterećenost studenata časovima na osnovnim akademskim studijama (nastava i vežbe) u proseku iznosi oko 21 čas nedeljno.

Prva Godina

 • Osnovi prava
 • Sociologija
 • Osnovi ekonomije
 • Opšta istorija prava i pravnih institucija
 • Izborni blok I
  Poslovni engleski jezik 1
  Francuski jezik 1
  Italijanski jezik 1
 • Izborni blok II
  Poslovni engleski jezik 2
  Francuski jezik 2
  Italijanski jezik 2
 • Osnovi države
 • Nacionalna pravna istorija
 • Rimsko pravo
 • Ustavno pravo

Druga Godina

 • Izborni blok III
  Poslovni engleski jezik 3
  Francuski jezik 3
  Italijanski jezik 3
 • Uvod u građansko pravo
 • Krivično pravo – opšti deo
 • Izborni blok IV
  Kriminalistika
  Savremeni pravno-politički sistemi
 • Porodično pravo
 • Stvarno pravo
 • Krivično pravo – posebni deo
 • Međunarodno javno pravo
 • Nasledno pravo
 • Izborni blok V
  Informatika
  Organizacija i funkcionisanje administracije

Treća Godina

 • Obligaciono pravo
 • Finansijsko pravo
 • Pravosudno organizaciono pravo
 • Pravo privrednih društava
 • Izborni blok VI
  Kriminologija
  Osnovi lјudskih prava
 • Međunarodno privatno pravo
 • Krivično procesno pravo
 • Upravno pravo
 • Filozofija prava
 • Izborni blok VII
  Prekršajno pravo
  Nauka o upravi

Četvrta Godina

 • Pravo EU
 • Radno pravo
 • Trgovinsko pravo
 • Građansko procesno pravo
 • Međunarodno privredno pravo
 • Upravno procesno pravo
 • Pravna etika
 • Pravne veštine
 • Izborni blok VIII
  Maloletnička delikvencija
  Ekološko pravo
 • Stručna praksa
 • Završni rad

KNJIGA PREDMETA

Predmeti u školskoj 2019-20. godini .pdf


Knjiga predmeta za školsku 2020-21. godinu, priložena u procesu reakreditacije .pdf


Upis

Na konkurs se mogu prijaviti sva lica sa završenom četvorogodišnjom srednjom školom, koji uz priloženu dokumentaciju polažu prijemni ispit ili im je priznat prijemni ispit, odnosno lica koja su student ili su bila student na drugom fakultetu ili visokoj školi akademskih studija.

Pripremne konsultacije za polaganje prijemnog ispita održavaju se svakog radnog dana u vremenu 09:30-14:30 časova (kabinet 212 na 2. spratu fakulteta)

Pored redovnih termina upisnih konsultacija, studijski program Pravo poziva kandidate da budu gosti našeg fakulteta i prisustvuju predavanjima i radionicama:

Datum Termin Učionica Radionica / predavanje
06.03.24 13:30:00 315 Pripravnički radni odnos – Radno pravo
11.03.24 10:00:00 113 Krivična dela protiv životne sredine
12.03.24 11:45:00 315 Krivična dela protiv imovine: krađa, teška krađa, razbojništvo
19.04.24 10:15:00 401 Ugovori u Rimskom pravu
08.05.24 13:30:00 319 Građanskopravni efekti međunarodne otmice
13.05.24 12:30:00 319 Profesija javnog izvršitelja

Informacije vezane za upis na studije prava, priznavanje ispita i prelazak sa drugih fakulteta na studijski program "Pravo", mogu se dobiti:

Merila za utvrđivanje redosleda kandidata

 • Ukupan broj bodova može biti do 100 bodova, pri tome:
 • Opšti uspeh u srednjoj školi - max 40 bodova - sabran uspeh iz sve 4 godine srednje škole
  pomnožen sa 2)
 • Prijemni ispit (max 60 bodova - minimalno potrebno ostvariti 14 bodova)

Prijemni ispit

Prijemni ispit obuhvata pitanja iz oblasti Istorije i Prava, pripremljen iz srednjoškolskih udžbenika. Primere ispitnih pitanja možete pogledati OVDE.

Literatura: Srednjoškolski udžbenici Istorije i Prava


Pripremna nastava

Svake godine na Fakultetu za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić organizuje se besplatna pripremna nastava i konsultacije za polaganja prijemnog ispita za sve studijske programe.

» Popunite prijavu za on-line Pripremnu nastavu

Popunjavanjem podataka u formularu na ovom linku, dobićete pristup materijalima za pripremnu nastavu za studijski program za koji ste zainteresovani.


Priznavanje prijemnog ispita sa srodnih fakulteta

Obaveštavamo sve kandidate koji polože prijemni ispit za školsku 2024/25. godinu na srodnim fakultetima (i ostvare minimum od 14 bodova) da se mogu upisati na Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić bez ponovnog polaganja prijemnog ispita. Kandidatima koji su polagali prijemni ispit u 2023/2024. takođe se mogu priznati rezultati prema gore navedenim kriterijumima.


Dokumenta

Kandidati za upis na fakultet koji zadovoljavaju kriterijume, kod prijave za upis i prijemni ispit podnose sledeću dokumentaciju:

 • izvod iz matične knjige rođenih
 • overene foto-kopije svedočanstva za svaku školsku godinu
 • overenu foto-kopiju diplome srednje škole
 • 2 fotografije pasoškog formata
 • uplatu za polaganje prijemnog ispita u iznosu od 7.000,oo dinara, na žiro račun
  Fakulteta broj: 160-930468-41.

Prilikom upisa kandidati prilažu i potvrdu o uplati I rate školarine u dinarskoj protivrednosti po srednjem kursu NBS na dan upisa na žiro-račun Fakulteta broj: 160-930468-41.
Prilikom popunjavanja uplatnica u delu poziv na broj kandidati navode svoj JMBG.

Kandidati koji su položili prijemni ispit na našem fakultetu mogu se upisati u školsku 2024/25. godinu u skladu sa navedenim datumima u konkursu.

Kandidati koji su položili prijemni ispit na srodnim akreditovanim visokoškolskim ustanovama mogu se upisati do početka školske 2024/25. godine, u skladu sa upisnim kvotama.

Kandidati koji su položili prijemni ispit za školsku 2023/24. godinu na srodnim fakultetima (ostvaren minimum od 14 bodova), mogu se upisati bez ponovnog polaganja prijemnog ispita na Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić u skladu sa Konkursom.

Prijave za upis i prijemni ispit primaju se svakog radnog dana 10:00-15:00 časova u skladu sa datumima navedenim u Konkursu.


Prelazak sa drugih fakulteta

Bez polaganja prijemnog ispita može se upisati na Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić lice koje je student ili je bilo student na drugom fakultetu ili visokoj školi i to na akademskim studijama.

Studenti koji prelaze sa drugih visokoškolskih ustanova dužni su da prilože:

 • uverenje o položenim ispitima
 • overen plan i program studija (iz vremena studiranja kandidata)

Uz to dostaviti i ovu dokumentaciju:

 • izvod iz matične knjige rođenih
 • overene foto-kopije svedočanstva sve četiri godine srednje škole
 • overenu foto-kopiju diplome srednje škole
 • 2 fotografije pasoškog formata
 • uplatu od 7.000,oo dinara za troškove upisa, na žiro-račun Fakulteta broj 160-930468-41

Prilikom upisa kandidati prilažu i potvrdu o uplati I rate školarine u dinarskoj prtivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan upisa na žiro račun fakulteta broj: 160-930468-41. U delu uplatnice poziv na broj kandidat navodi svoj JMBG.


Prijave za upis i prijemni ispit primaju se svakog radnog dana 10:00-15:00 časova u Novom Sadu: Bulevar oslobođenja 76, (II sprat, prostorije Dekanata)

 • u Novom Sadu:
  Bulevar oslobođenja 76, (II sprat, prostorije Dekanata)

Školarina

Na osnovu Odluke Saveta Fakulteta:

 • školarina za školsku 2024/25. godinu iznosi 1.700 € u dinarskoj protivvrednosti
 • školarina se plaća u više rata ili u celosti - uz popust od 5%
 • studenti Fakulteta su osigurani

Stipendije

 • Kandidati koji su stekli Vukovu diplomu srednje škole u školskoj 2023/24. godini - ne plaćaju
  školarinu za prvu godinu studija.
 • Kandidati koji dolaze iz ustanova socijalne zaštite i hraniteljskih porodica, a imaju odličan
  uspeh u svim godinama srednjoškolskog obrazovanja - ne plaćaju školarinu za prvu godinu
  studija.
 • Kandidati koji dolaze iz ustanova socijalne zaštite i hraniteljskih porodica i čiji prosek tokom
  čitavog srednjoškolskog obrazovanja iznosi 4,00 i više - plaćaju 50% školarine za prvu godinu
  studija.

Ove studente stipendira Fondacija Lazar Vrkatić.

Karijere

Veći broj advokata u Novom Sadu, koji su upisani u imenik Advokatske komore Vojvodine, završili su Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić kao diplomirani pravnici, a nekoliko desetina njih trenutno su advokatski pripravnici sa legitimacijama Advokatske komore Vojvodine, Advokatske komore Niša i ostalih regionalnih advokatskih komora u Srbiji.

Studenti kojima je želja da rade u pravosuđu a nije im prvi izbor advokatura, uglavnom se odluče za stažiranje u osnovnim, višim, prekršajnim ili privrednim sudovima, javnim tužilaštvima, a sve u cilju ispunjavanja uslova za prijavu i polaganje pravosudnog ispita i na taj način zaokruživanja i "krunisanja" pravničkog poziva.

Određen broj naših studenata nakon studija svoju profesionalnu karijeru gradi u organima državne uprave, lokalne samouprave i teritorijalne autonomije. Nakon završenih osnovnih studija prava, naši studenti uspešno upisuju kako master, tako i doktorske studije renomiranih fakulteta u zemlji i inostranstvu.

Česta pitanja

Buduće kolege i budući studenti,
Kako se dosta vaših kolega interesuje za studiranje na našem fakultetu, pripremili smo listu najčešće postavljanih pitanja, a ukoliko se ono što Vas zanima ne nalazi na listi, budite slobodni i pišite nam na e-mail: office@flv.edu.rs ili se raspitajte telefonom, pozivom na 021/4727-884 ili 018/294-200.

Više na stranici ČESTA PITANJA.

Sve informacije o upisu na studijski program Pravo i priznanju ispita sa drugih fakulteta možete dobiti putem mejla ili kontakt telefona 062/592008Radno vreme
Ponedeljak - Petak
od 09:30 do 16:00

Žiro račun: 160-930468-41

PIB: 104246798
Matični broj: 08850330
Šifra delatnosti: 8542

Telefon:
Novi Sad: +381(21) 472 7884

Niš: +381(18) 294 220

Adresa:
Bulevar oslobođenja 76,
Laze Lazarevića 1,
21000 Novi Sad

Bulevar 12. februar 44,
18000 Niš
office@flv.edu.rs

Pratite nas:

Prijavite se na našu mejling listu kako
bi bili u toku sa svim relevantnim
informacijama vezanim za FLV.

Žiro račun: 160-930468-41

PIB: 104246798
Matični broj: 08850330
Šifra delatnosti: 8542