Bezbednost i kriminalistika

Osnovne studije

Studijski program Bezbednost i kriminalistika na osnovnim akademskim studijama ima za svrhu sticanje visokog obrazovanja i zvanja: diplomirani menadžer bezbednosti. Koncipiran je tako da potpuno osposoblјava studente za niz prepoznatlјivih i jasno definisanih profesija i zanimanja, kako u javnom tako i u privatnom sektoru bezbednosti. Tako, ovaj studijski program osposoblјava za radno angažovanje u velikom broju institucija i preduzeća kao što su: policija, vojska, drugi državni organi, finansijske ustanove (banke, osiguravajuća društva i sl.), javna preduzeća i organizacije (u oblasti energetike, transporta, poštanskih usluga, državne uprave), privredno-poslovna preduzeća, a posebno privatni sektor bezbednosti. Osnovne studije su akademskog tipa, što znači da se studenti osposoblјavaju za razvoj i primenu naučnih i stručnih dostignuća u praksi.

Studenti koji steknu diplomu prvog stepena osnovnih akademskih studija mogu da nastave poslovnu karijeru u oblastima bezbednosti i kriminalistike, na svim nivoima, što podrazumeva i potpunu kompetentnost u obavlјanju svih poslova i dužnosti koje su predviđene tim zanimanjima. Ovaj studijski program obezbeđuje sticanje kompetencija koje su društveno opravdane i korisne i omogućava dalјe stručno usavršavanje na master, specijalističkim i doktorskim studijama, kako u zemlјi, tako i u inostranstvu.

Studijski program Bezbednost i kriminalistika ima za cilј prenošenje, savladavanje i sticanje naučnih i stručnih znanja, kompetencija i akademskih veština potrebnih za angažovanje u svim delatnostima vezanim za bezbednost i kriminalistiku, u svim bezbednosnim sistemima, kako u javnom tako i u privatnom sektoru bezbednosti.

NOVI SAD:
 • Bezbednost i kriminalistika – 100 studenata (četvorogodišnje 240 ESPB)
  NIŠ:
 • Bezbednost i kriminalistika – 50 studenata (četvorogodišnje 240 ESPB)

Zvanje

Završetkom osnovnih akademskih studija Bezbednost i kriminalistika i ostvarenih 240 ESPB stiče se diploma osnovnih akademskih studija i zvanje DIPLOMIRANI MENADŽER BEZBEDNOSTI.

Struktura

Osnovne studije Bezbednost i kriminalistika traju 4 godine, odnosno 8 semestara. Svi predmeti su jednosemestralni, pri čemu su predmeti u prva dva semestra, uglavnom opšteg karaktera i uvode studente u osnove studija. Na svakoj godini studija predviđeno je najmanje 40 časova aktivne nastave (predavanja i vežbe).

Predmeti u okviru jedne godine studija nose 60 ESPB. U okviru svakog semestra studentima je ponuđen najmanje jedan blok izbornih predmeta.
        - U trećem i četvrtom semestru predmeti konkretnije upućuju i obrazuju studente iz različitih oblasti bezbednosnih nauka.
        - Peti, šesti, sedmi i osmi semestar su u pogledu nastavnog sadržaja tako koncipirani da predstavljaju usavršavanje znanja i praktičnih veština.
        - U osmom semestru predviđena je i izrada završnog rada, čiji je cilj da student pokaže sposobnost analize, sinteze i upotrebljivosti stečenih znanja u obradi određenog problema iz oblasti studija.

Specifičnost našeg studijskog programa je što studente već tokom studija upoznaje sa njihovim budućim poslom, obzirom da su tokom studija organizovani različiti vidovi stručne prakse.

Opisi predmeta detalјno su dati u silabusima predmeta u nastavku (Knjiga predmeta).

Školska 2020-21. godina:

Prva Godina

 • Osnovi ekonomije
 • Istorija bezbednosti
 • Uvod u pravo
 • Sociologija
 • Izborni blok I
  Poslovni engleski jezik 1
  Francuski jezik 1
  Ttalijaski jezik 1
 • Ustavno pravo
 • Osnovi bezbednosti
 • Poslovna psihologija
 • Izborni blok II
  Poslovni engleski jezik 2
  Francuski jezik 2
  Ttalijaski jezik 2

Druga Godina

 • Kriminalistika I
 • Javna bezbednost
 • Krivično pravo - opšti deo
 • Izborni blok Iii
  Poslovni engleski jezik 3
  Francuski jezik 3
  Ttalijaski jezik 3
 • Izborni blok IV
  Uvod u građansko pravo
  Nacionalna istorija
 • Korporativna bezbednost i upravlјanje
 • Privatna bezbednost
 • Krivično pravo – posebni deo
 • Kriminalistička forenzika
 • Izborni blok V
  Bezbednosna kultura
  Socijalna patologija
 • Stručna praksa 1

Treća Godina

 • Sistem zaštite
  lica i objekata
 • Kriminalistika II
 • Bezbednost informacionih sistema
 • Krivično procesno pravo
 • Izborni blok VI
  Pravna medicina
  Bezbednost saobraćaja
 • Kriminalistička analitika
 • Prekršajno pravo
 • Kriminologija
 • Opšti i bezbednosni menadžment
 • Izborni blok VII
  Tehnički sistemi zaštite
  Detektivska delatnost
 • Stručna praksa 2

Četvrta Godina

 • Organizovani kriminalitet
 • Metodologija naučnog istraživanja
 • Upravlјanje lјudskim resursima
 • Izborni blok VIII
  Penologija
  Terorizam
 • Stručna praksa 3
 • Kriminalistička psihologija
 • Maloletnička delinkvencija
 • Izborni blok IX
  Viktimologija
  Privredna kriminalistika
 • Izborni blok X
  Preduzetništvo
  Upravlјanje rizicima u vanrednim situacijama
 • Završni rad

KNJIGA PREDMETA

Upis

Na konkurs se mogu prijaviti sva lica sa završenom četvorogodišnjom srednjom školom, koji uz priloženu dokumentaciju polažu prijemni ispit ili im je priznat prijemni ispit, odnosno lica koja su student ili su bila student na drugom fakultetu ili visokoj školi akademskih studija.

Merila za utvrđivanje redosleda kandidata

 • Ukupan broj bodova može biti do 100 bodova, pri tome:
 • Opšti uspeh u srednjoj školi - max 40 bodova - sabran uspeh iz sve 4 godine srednje škole
  pomnožen sa 2)
 • Prijemni ispit (max 60 bodova - minimalno potrebno ostvariti 14 bodova)

Prijemni ispit

Prijemni ispit se sastoji iz 30 pitanja iz tri oblasti: Sociologija, Pravo i Psihologija:

Materijal za pripremu prijemnog ispita: >>>


Pripremna nastava

Svake godine na Fakultetu za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić organizuje se besplatna pripremna nastava i konsultacije za polaganja prijemnog ispita za sve studijske programe.


» Popunite prijavu za on-line Pripremnu nastavu

Popunjavanjem podataka u formularu na ovom linku, dobićete pristup materijalima za pripremnu nastavu za studijski program za koji ste zainteresovani.


Priznavanje prijemnog ispita sa srodnih fakulteta

Obaveštavamo sve kandidate koji polože prijemni ispit za školsku 2024/25. godinu na srodnim fakultetima (i ostvare minimum od 14 bodova) da se mogu upisati na Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić bez ponovnog polaganja prijemnog ispita. Kandidatima koji su polagali prijemni ispit u 2023/2024. takođe se mogu priznati rezultati prema gore navedenim kriterijumima.


Dokumenta

Kandidati za upis na fakultet koji zadovoljavaju kriterijume, kod prijave za upis i prijemni ispit podnose sledeću dokumentaciju:

 • izvod iz matične knjige rođenih
 • overene foto-kopije svedočanstva za svaku školsku godinu
 • overenu foto-kopiju diplome srednje škole
 • 2 fotografije pasoškog formata
 • uplatu za polaganje prijemnog ispita u iznosu od 7.000,oo dinara, na žiro račun
  Fakulteta broj: 160-930468-41.

Prilikom upisa kandidati prilažu i potvrdu o uplati I rate školarine u dinarskoj protivrednosti po srednjem kursu NBS na dan upisa na žiro-račun Fakulteta broj: 160-930468-41.
Prilikom popunjava uplatnica u delu poziv na broj kandidati navode svoj JMBG.

Kandidati koji su položili prijemni ispit na našem fakultetu mogu se upisati u školsku 2024/25. godinu u skladu sa rasporedom upisa koji je naveden u konkursu za upis.

Kandidati koji su položili prijemni ispit na srodnim akreditovanim visokoškolskim ustanovama mogu se upisati do početka školske 2024/25. godine, u skladu sa upisnim kvotama.

Kandidati koji su položili prijemni ispit za školsku 2023/24. godinu na srodnim fakultetima (ostvaren minimum od 14 bodova), mogu se upisati bez ponovnog polaganja prijemnog ispita na Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić u skladu sa upisnim kvotama i konkursom.

Prijave za upis i prijemni ispit primaju se svakog radnog dana 10:00-15:00 časova u prostorijama Fakulteta u skladu sa datumima navedenim u Konkursu.


Prelazak sa drugih fakulteta

Bez polaganja prijemnog ispita može se upisati na Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić lice koje je student ili je bilo student na drugom fakultetu ili visokoj školi i to na akademskim studijama.

Studenti koji prelaze sa drugih visokoškolskih ustanova dužni su da prilože:

 • uverenje o položenim ispitima
 • overen plan i program studija (iz vremena studiranja kandidata)

Uz to dostaviti i ovu dokumentaciju:

 • izvod iz matične knjige rođenih
 • overene foto-kopije svedočanstva sve četiri godine srednje škole
 • overenu foto-kopiju diplome srednje škole
 • 2 fotografije pasoškog formata
 • uplatu od 7.000,oo dinara za troškove upisa, na žiro-račun Fakulteta broj 160-930468-41

Prilikom upisa kandidati prilažu i potvrdu o uplati I rate školarine u dinarskoj protivrednosti po srednjem kursu NBS na dan upisa na žiro račun fakulteta broj: 160-930468-41. U delu uplatnice poziv na broj kandidat navodi svoj JMBG.


Prijave za upis i prijemni ispit primaju se svakog radnog dana 10:00-15:00 časova u skladu sa datumima navedenim u Konkursu:

 • u Novom Sadu:
  Bulevar oslobođenja 76, (II sprat, prostorije Dekanata)
 • u Nišu:
  Bulevar 12. februar 44 (prostorije Studentske službe u Nišu)

Školarina

Na osnovu Odluke Saveta Fakulteta:

 • školarina za školsku 2024/25. godinu iznosi 1.750 € u dinarskoj protivvrednosti
 • školarina se plaća u više rata ili u celosti - uz popust od 5%
 • studenti Fakulteta su osigurani

Stipendije

 • Kandidati koji su stekli Vukovu diplomu srednje škole u školskoj 2023/24. godini - ne plaćaju
  školarinu za prvu godinu studija.
 • Kandidati koji dolaze iz ustanova socijalne zaštite i hraniteljskih porodica, a imaju odličan
  uspeh u svim godinama srednjoškolskog obrazovanja - ne plaćaju školarinu za prvu godinu
  studija.
 • Kandidati koji dolaze iz ustanova socijalne zaštite i hraniteljskih porodica i čiji prosek tokom
  čitavog srednjoškolskog obrazovanja iznosi 4,00 i više - plaćaju 50% školarine za prvu godinu
  studija.

Ove studente stipendira Fondacija Lazar Vrkatić.

Karijere

Ishod učenja na studijskom programu Bezbednost i kriminalistika podrazumeva sticanje i usvajanje teorijskih i praktičnih znanja iz opšteobrazovnih, teorijsko-metodoloških, naučno-stručnih i stručno-aplikativnih oblasti koje su obuhvaćene predmetima koje sadrži ovaj program. Na taj način studenti se osposoblјavaju za teorijsko razumevanje i praktičnu primenu stečenih znanja u poslovima vezanim za bezbednost i kriminalistiku, zatim u poslovima rukovođenja u bezbednosnim sistemima u javnom i privatnom sektoru.

Takođe, studenti se osposoblјavaju za dalјe usavršavanje na master i doktorskim studijama i praćenje najnovijih dostignuća u oblasti bezbednosti i kriminalistike.

Prema tome, lica koja steknu diplomu prvog stepena osnovnih akademskih studija mogu da obavlјaju poslove i zadatke: u Ministarstvu unutrašnjih poslova (kriminalistička policija, policija opšte nadležnosti, žandarmerija, granična policija, obaveštajna analitika, jedinice za obezbeđenje lica i objekata, sektori za vanredne situacije i civilnu zaštitu i dr.); Vojsci Srbije (razni operativni i bezbednosni zadaci); Bezbednosno informativnoj agenciji (BIA) razni operativni poslovi i zadaci; Korporacije i kompanije (menadžeri bezbednosti); Javna preduzeća, ustanove i druga pravna lica (menadžeri bezbednosti); Privatni sektor bezbednosti (menadžment bezbednosti, detektivi); druga preduzeća i ustanove (menadžeri bezbednosti).

Česta pitanja

Buduće kolege i budući studenti,
Kako se dosta vaših kolega interesuje za studiranje na našem fakultetu, pripremili smo listu najčešće postavljanih pitanja, a ukoliko se ono što Vas zanima ne nalazi na listi, budite slobodni i pišite nam na e-mail: office@flv.edu.rs ili se raspitajte telefonom, pozivom na 021/4727-884 ili 018/294-200.

Više na stranici ČESTA PITANJA.

Radno vreme
Ponedeljak - Petak
od 09:30 do 16:00

Žiro račun: 160-930468-41

PIB: 104246798
Matični broj: 08850330
Šifra delatnosti: 8542

Telefon:
Novi Sad: +381(21) 472 7884

Niš: +381(18) 294 220

Adresa:
Bulevar oslobođenja 76,
Laze Lazarevića 1,
21000 Novi Sad

Bulevar 12. februar 44,
18000 Niš
office@flv.edu.rs

Pratite nas:

Prijavite se na našu mejling listu kako
bi bili u toku sa svim relevantnim
informacijama vezanim za FLV.

Žiro račun: 160-930468-41

PIB: 104246798
Matični broj: 08850330
Šifra delatnosti: 8542